Lenovo Flex 3-1435 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Flex 3-1435 Laptop

Tải Lenovo Flex 3 -1435 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
AMD Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-11-19 TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-12-07 TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-29 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-12-08 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-11-19 TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-11-19 TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-12-07 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-12-08 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-11-19 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Sensor Hub cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
Sensor Hub cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-12-08 TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-07-02 TẢI
VGA Driver (VGA, SATA, PSP) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-07-02 TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-12-08 TẢI
VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-09-19 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-11-19 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-25 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-12-08 TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-07-20 TẢI
AMD LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-11-19 TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-12-07 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-11-19 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-12-08 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26 TẢI
TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21 TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI