Lenovo Flex 3-1470 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm

Lenovo Flex 3-1470 Laptop

Tải Lenovo FLEX 3 Dòng Flex 3-1470 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-10 TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-25 TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-29 TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-10 TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Bluetooth Driver (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-25 TẢI
Bluetooth Driver (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Bluetooth Driver (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-10 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-06-11 TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-10 TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Trình điều khiển cardreader cho Máy tính xách tay OS Independent 2015-08-20 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-10 TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Driver Chipset cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-10 TẢI
Driver Chipset cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-10 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-12 TẢI
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt cho Notebook Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2016-04-25 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-07-26 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-25 TẢI
Display Driver không dây cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-11 TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-10 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-05-23 TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-11 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-08-25 TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-11 TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-11 TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-25 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-11 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Trình điều khiển WLAN (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20 TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26 TẢI
TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2017-01-16 TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23 TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21 TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tay Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23 TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tay Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21 TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tay Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2016-04-02 TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tay Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22 TẢI
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (IRST) Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-11 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (IRST) Driver cho máy tính xách tay Windows 8.1 64-bit 2015-04-30 TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tay Windows 10 64-bit 2015-08-20 TẢI
Intel USB Driver cho máy tính xách tay Windows 7 64-bit 2015-06-11 TẢI