Toshiba Satellite C55-A máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, cập nhật

Máy tính xách tay Toshiba Satellite C55

Tải về Toshiba Satellite C55-A Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm và cập nhật.

Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhngày phát hànhTải về
Hướng dẫn Toshiba .Installation
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 12 / 14TẢI
Hướng dẫn Toshiba .Installation
Version: 1.0
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật27 / 09 / 13TẢI
Toshiba .Windows 10 Nâng cấp trình điều khiển
Version: 1.0
hệ điều hành độc lập01 / 10 / 15TẢI
Toshiba tốc Utilities
Version: 2.0.0001-0059
Cửa sổ 8 - 64bit28 / 06 / 13TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.40-ISO
hệ điều hành độc lập15 / 04 / 15TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.30-ISO
hệ điều hành độc lập15 / 04 / 15TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.40-WIN
hệ điều hành độc lập13 / 10 / 14TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.40-WIN
hệ điều hành độc lập25 / 06 / 14TẢI
Toshiba BIOS Update
Version: 1.40-WIN
hệ điều hành độc lập11 / 06 / 14TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1512.0771
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1434.02
Cửa sổ 7 - 32bit09 / 09 / 15TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 17.1.1434.02
Cửa sổ 7 - 64bit09 / 09 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 20009
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 15TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 8.0.1.306
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 3.0.1342.02
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.9
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.9
Cửa sổ 7 - 64bit17 / 04 / 14TẢI
Intel Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 3.0.1314.3
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Atheros Bluetooth Lọc Driver Package
Version: 2.0.0.9
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Màn hình
Version: 4.08
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Toshiba Bluetooth Stack
Version: 9.10.32 (T)
Cửa sổ 7 - 32bit26 / 02 / 15TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.9200.39052
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 12 / 14TẢI
Realtek Card Reader khiển
Version: 6.2.9200.39052
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Alcor Card Reader khiển
Version: 4.4.1245.7246
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Alcor Card Reader khiển
Version: 4.4.1245.72462
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Alcor Card Reader khiển
Version: 4.7.1245.73473
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.4.1006
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 12 / 14TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.4.1006
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1017
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1017
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Chipset Utility Intel
Version: 9.4.0.1017
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.00.0079
Cửa sổ 7 - 32bit17 / 07 / 14TẢI
Toshiba DTS Studio Sound
Version: 1.1.39.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.00.0079
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.01.2700
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.01.2700
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật25 / 02 / 14TẢI
DTS Inc DTS Studio Sound
Version: 1.00.0071
Cửa sổ 8 - 64bit12 / 09 / 13TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.12
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Disc Creator
Version: 2.1.0.12
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4752
Cửa sổ 7 - 64bit09 / 09 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.4752
Cửa sổ 7 - 32bit09 / 09 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.2660
Cửa sổ 8.1 - 64bit09 / 09 / 15TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.2660
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật09 / 09 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3308
Cửa sổ 8.1 - 64bit09 / 02 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3308
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật09 / 02 / 15TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 15.33.64.3374
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 12 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.17.10.3062
Cửa sổ 7 - 32bit17 / 07 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 10.18.10.3540
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.18.10.3165
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.18.10.3293
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 01 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.17.10.3062
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 01 / 14TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.17.10.3062
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 09 / 13TẢI
nVidia Driver Hiển thị
Version: 9.18.13.1141
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.18.10.3111
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Driver Hiển thị Intel
Version: 9.17.10.3040
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.1.7.0
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật09 / 09 / 15TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.1.12.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Toshiba công cụ hiển thị
Version: 1.0.4.5
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.2.0.6404
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.2.0.6404
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.4.1.6403
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.3.23.64
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 1.3.23.64
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Eco Utility
Version: 2.0.3.6403
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.5.0003.001
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.5.1.3
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Tiện ích bảo vệ HDD
Version: 2.5.1.2
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Toshiba HDD / SSD Alert Utility
Version: 3.1.64.14
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Phần cứng Cài đặt
Version: 2.0.28
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.5.14.1724
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.0.0.1323
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 8.1.0.1263
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 01 / 14TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 8.1.0.1263
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 09 / 13TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 8.1.0.1263
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.0.0.1323
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.0.0.1323
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 09 / 13TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 16.6.0.0.0.b64
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 15.6.1.0.0.s64
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Intel PROSet / phần mềm không dây
Version: 16.0.4.0.0.s64
Cửa sổ 8 - 64bit12 / 09 / 13TẢI
Phần mềm Intel PROSet / WiMAX không dây
Version: 7.5.100726
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 06 / 14TẢI
Phần mềm Intel PROSet / WiMAX không dây
Version: 7.5.100726
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật16 / 06 / 14TẢI
Phần mềm Intel PROSet / WiMAX không dây
Version: 7.1.64
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Intel Trusted Execution động cơ điều khiển
Version: 1.0.2.1060
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 12 / 14TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 2.1.0.21
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 7067
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 12 / 14TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 2.1.0.21
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Driver Realtek LAN
Version: 8.18.621.2013
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 2.1.0.14
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 2.1.0.14
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Atheros LAN
Version: 2.1.0.14
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Quản lý động cơ Giao diện Intel
Version: 9.0.0.1323
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 01 / 14TẢI
Mạng Toshiba Device ID Công cụ Registry Setting
Version: 3.0.32.4-22_wMSI
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.9.09.6400
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.10.1.6400
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.7.17.64
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.9.09.6400
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Toshiba Health Monitor PC
Version: 1.9.02.6402
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 3.00.346
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 2.1.0.15
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba
Version: 3.00.342
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Toshiba PlayReady PC Runtime
Version: 1.3
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.0.4.1001
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật25 / 02 / 14TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.0.4.1001
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Version: 12.0.4.1001
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 09 / 13TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.2
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Registry vá
Version: 1.0
Cửa sổ 8 - 64bit12 / 09 / 13TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.13
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.8
Cửa sổ 8.1 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.6.8
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.5.6
Cửa sổ 8 - 64bit26 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 32bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 64bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP MCE24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP Tablet Edition24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 32bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Cửa sổ 7 - 64bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 32bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows Vista 64bit24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP MCE24 / 02 / 15TẢI
Trạm dịch vụ Toshiba
Version: 2.2.14
Windows XP Tablet Edition24 / 02 / 15TẢI
Toshiba Ngủ Tiện ích
Version: 1.4.27.3201
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 7090
Cửa sổ 7 - 64bit14 / 01 / 15TẢI
Driver Realtek Sound
Version: 6.0.1.7090
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Integrated Device Driver Sound Technology Inc
Version: 6.10.6472.0
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Integrated Device Driver Sound Technology Inc
Version: 6.10.6472.0
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Integrated Device Driver Sound Technology Inc
Version: 6.10.6472.0
Cửa sổ 8 - 64bit04 / 02 / 14TẢI
Tiện ích Password Toshiba Supervisor
Version: 2.0.11
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Sync Tiện ích
Version: 2.0.3092
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.5.0_130829
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.5.1_140107
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 3.3.3
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba TEMPRO
Version: 4.3.3_130108
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 2.0.17.0
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 1.0.2.11
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 1.0.2.11
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Audio Enhancement
Version: 2.0.15.4
Cửa sổ 8 - 64bit28 / 06 / 13TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.03.01.0002
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.02.01.0007
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.02.01.0007
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật13 / 02 / 14TẢI
Toshiba Desktop Assist
Version: 1.01.02.0005
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.04.03
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.0001.03
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 06 / 14TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.1.0001.03
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật16 / 06 / 14TẢI
Chức năng Toshiba chính Utility
Version: 1.00.6630.03
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Toshiba Peakshift kiểm soát
Version: 3.01.00.64
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Places
Version: 2.0.0.6
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Toshiba Places
Version: 2.0.0.6
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Toshiba Places
Version: 1.2.0.20
Cửa sổ 8 - 64bit12 / 09 / 13TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.1.02.55065006
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 2.1.7.52020010
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.1.02.55065006
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Toshiba Phục hồi Media Creator
Version: 3.0.01.55004008
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0032
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0032
Cửa sổ 8.1 - 64bit16 / 06 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0032
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật16 / 06 / 14TẢI
Điều khiển hệ thống Toshiba
Version: 1.00.0020
Cửa sổ 8 - 64bit19 / 02 / 14TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 2.0.0.32003
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 1.1.2.32001
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Cài đặt hệ thống Toshiba Utility
Version: 1.00.0007.32003
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 17.0.10.1
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.100.303.509
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 17.0.10.1
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 12 / 14TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 17.0.10.1
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.100.303.405
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 16.4.2.8
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 16.4.2.8
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.100.303.405
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Alps Electric TouchPad điều khiển
Version: 8.100.303.508
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Synaptics TouchPad điều khiển
Version: 16.4.2.8
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Phần mềm Màn hình cảm ứng Toshiba
Version: 1.0.0.0
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Intel Trusted Platform Module
Version: 1.1.0.1089
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Driver Intel USB
Version: 3.0.0.19
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 12 / 14TẢI
Driver Intel USB
Version: 2.0.0.102
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Driver Intel USB
Version: 1.0.7.248
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 01 / 14TẢI
Driver Intel USB
Version: 2.5.1.28
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 01 / 14TẢI
Driver Intel USB
Version: 1.0.7.248
Cửa sổ 7 - 64bit16 / 09 / 13TẢI
Driver Intel USB
Version: 2.0.0.102
Cửa sổ 7 - 32bit04 / 09 / 13TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.6.0035.6406
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 12 / 14TẢI
Toshiba GTGT trọn gói
Version: 1.6.0037.6400
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Intel GTGT trọn gói
Version: 1.6.0036.3200
Cửa sổ 7 - 32bit23 / 01 / 14TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 7 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8 - Nâng cấp10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8.1 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: 5.3.49.124
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: V5.3.42.120
Cửa sổ 7 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: V5.3.42.120
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: V5.3.42.120
Cửa sổ 8 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: V5.3.42.120
Cửa sổ 8 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: V5.3.42.120
Cửa sổ 8 - Nâng cấp10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: V5.3.42.120
Cửa sổ 8.1 - 32bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: V5.3.42.120
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 09 / 15TẢI
Toshiba Video Player
Version: V5.3.42.120
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật10 / 09 / 15TẢI
Intel Wireless Display
Version: 4.1.17.0
Cửa sổ 8 - 64bit12 / 09 / 13TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 32bit15 / 10 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 7 - 64bit15 / 10 / 15TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.16.0.4
Cửa sổ 8.1 - 64bit15 / 10 / 15TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0002
Cửa sổ 8.1 - 64bit10 / 02 / 15TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0021
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 12 / 14TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 16.1.5.2.0.s64
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 12 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.255.1.s3264
Cửa sổ 7 - 64bit10 / 12 / 14TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 17.0.0.34.0.b64
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.263
Cửa sổ 8.1 - 64bit04 / 07 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.256
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.256
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0021
Cửa sổ 7 - 32bit22 / 04 / 14TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0021
Cửa sổ 7 - 64bit22 / 04 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.263
Cửa sổ 8.1 - 64bit25 / 02 / 14TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2012.3.0913.2013
Cửa sổ 8.1 - 64bit13 / 02 / 14TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.263
Cửa sổ 8.1 - Cập nhật22 / 10 / 13TẢI
Realtek Wireless Lan điều khiển
Version: 2.00.0021
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Atheros Wireless Lan điều khiển
Version: 10.0.0.247
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 15.6.1.6.0
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
Intel Wireless Lan điều khiển
Version: 16.0.5.3.0.s64
Cửa sổ 8 - 64bit13 / 09 / 13TẢI
 • Chaold

  một số phần mềm của máy toshiba của tôi đã không được downlaod này làm cho máy của tôi không làm việc tốt plase giúp tôi để cập nhật các soft.reference:

  toshiba vệ tinh pc C55D-A5206 hệ thống UNIT nối tiếp n ° 7D313591Q
  cảm ơn bạn

 • Adrian

  Tôi có một vấn đề lớn với touch pad của tôi, tôi cần một trình điều khiển Synaptics

 • Xtophe

  quand J'ai PAYE le pc nouvellement je rentrais dans le bios apres 3 semaines d'sử dụng, je n'arrive một rentré Ðê-đan il ya 2 mois SVP aidez moi.Toshiba vệ tinh c55-A5304

 • Thank You For nỗ lực cứng của bạn ..
  Nhưng, máy tính xách tay của tôi là Toshiba Satellite C55-B865
  Có Những Drivers Trong C55-A ..The Cùng Trong C55-B?
  & The Thing Strange là: Đó My mẫu C55-B865 là không hiện Tại Toshiba Website hỗ trợ !!! ..
  Xin vui lòng, Thông tin Me ..
  Cám ơn bạn một lần nữa .

  • freeone

   Tôi không chắc liệu cả hai là cùng, Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên sử dụng trình điều khiển này. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn nên thử lái xe C55 này.

 • SURESH

  Hi guys mô hình máy tính xách tay của tôi là vệ tinh C55-B922 os win8 hãy giúp tôi cho các trình điều khiển, toshiba giả để đặt tất cả các trình điều khiển tại chỗ cho người dùng mua sản phẩm của họ, nhưng họ đang bán nhưng không cung cấp cho bất kỳ hỗ trợ điều này không tốt cho họ. Tôi đã được tìm kiếm các trình điều khiển này cho 2 ngày tôi không thể tìm thấy.

 • hỗ trợ không đến làm việc ngày nó

 • Điều này là cực kỳ quan trọng như một số lượng tốt của các cuộc gọi đến
  từ những người mà đang ở nhà gọi từ các dấu hiệu trong sân.
  Xem tất cả các quảng cáo bất động sản đầu tư guru. Một số
  cân nhắc về mà chuyên gia có thể tư vấn cho bạn bao gồm các kết quả kiểm tra nhà vào một ngôi nhà bạn đang cân nhắc; cơ sở hạ tầng (nước của thành phố so với tốt, hệ thống tự hoại so với hệ thống thoát nước,
  và kể từ đó trở đi); và chi tiết cấu trúc của một ngôi nhà nhất định mà có thể hoặc thêm vào hoặc làm giảm đi giá trị của ngôi nhà.

 • Tất nhiên tôi cũng nhận phù hợp với tắm rèm cửa và thảm.
  Một loạt các căn hộ có sẵn trong Mc -
  Gọi ngay từ căn hộ phòng ngủ 2 để 4 căn hộ phòng ngủ.
  Cho dù tài sản được đưa về chăm sóc của chủ sở hữu hoặc tài sản
  quản lý, mở một cuộc trò chuyện về cách bảo dưỡng được xử lý.