ASUS N56JN máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS N56JN Máy tính xách tay

Tải về ASUS N56JN Máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)

Version V9.4.0.1027

Mô tả Intel INF Update Driver
Kích thước tập tin
5,49 (MBytes)
2013.10.28 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Audio / Sound (1)

Version V6.0.1.7161

Mô tả Realtek Audio Driver
Kích thước tập tin
109,57 (MBytes)
2014.03.05 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
VGA / Video / Hiển thị (2)

Version V10.18.10.3368.01

Mô tả Intel Graphics Driver
Kích thước tập tin
139,13 (MBytes)
2014.02.14 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V9.18.13.3235

Mô tả nVidia Graphics Driver
Kích thước tập tin
342,94 (MBytes)
2014.02.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
LAN (1)

Version V8.025.0108.2014

Mô tả Driver Realtek LAN
Kích thước tập tin
5,92 (MBytes)
2014.02.19 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Card Reader (1)

Version V6.2.9600.21243

Mô tả Realtek Multi-Card Reader driver
Kích thước tập tin
10,82 (MBytes)
2014.02.19 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Không dây (3)

Version V16.8.0.6

Mô tả Driver Intel WiFi Wireless LAN
Kích thước tập tin
151 (MBytes)
2014.02.12 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.0.0.274

Mô tả Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
40,43 (MBytes)
2013.12.26 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0.3

Mô tả ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
Kích thước tập tin
161,84 (KBytes)
2013.12.26 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BlueTooth (2)

Version V8.0.1.314

Mô tả lái xe Atheros BlueTooth
Kích thước tập tin
97,16 (MBytes)
2014.03.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V17.0.1312.0414

Mô tả điều khiển Intel BlueTooth
Kích thước tập tin
32,76 (MBytes)
2014.02.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc