ASUS P4510JD máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUSPRO PU551JD Laptop

Tải về ASUS P4510JD Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2013 / 10 / 28 cập nhật, phiên bản V9.4.0.1027, 5.49 MBytes
ATK (1)
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2014 / 09 / 17 cập nhật, phiên bản V1.0.0037, 12.8 MBytes
Audio / Sound (1)
Conexant Audio Driver
2014 / 11 / 17 cập nhật, phiên bản V8.65.44.73, 117.25 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (2)
nVidia Graphics Driver
2014 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản V9.18.13.3349, 379.82 MBytes
Intel Graphics Driver
2014 / 08 / 05 cập nhật, phiên bản V10.18.10.3643.01, 140.06 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2014 / 08 / 28 cập nhật, phiên bản V8.034.0617.2014, 5.97 MBytes
Card Reader (1)
Alcor Multi-Card Reader driver
2014 / 01 / 23 cập nhật, phiên bản V2.30.1306.0142, 14.78 MBytes
Wireless (8)
Broadcom Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 03 / 16 cập nhật, phiên bản V6.30.223.255, 15.77 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 03 / 11 cập nhật, phiên bản V2023.1.1201.2014, 41.03 MBytes
Driver Intel WiFi Wireless LAN
2014 / 12 / 09 cập nhật, phiên bản V17.13.2.2, 142.09 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản V2013.5.0801.2014, 41.68 MBytes
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản V10.0.0.297, 40.51 MBytes
BlueTooth (6)
điều khiển Realtek BlueTooth
2015 / 03 / 10 cập nhật, phiên bản V3.842.842.010815, 58.51 MBytes
điều khiển Broadcom Bluetooth
2015 / 01 / 04 cập nhật, phiên bản V12.0.0.9980, 176.91 MBytes
điều khiển Broadcom Bluetooth
2014 / 10 / 21 cập nhật, phiên bản V12.0.0.9840, 96.84 MBytes