ASUS R409JB máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS X450JB Laptop

Tải về Máy tính xách tay ASUS R409JB Win 8.1 64bit, Trình điều khiển 10bit 64, Các Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2014 / 03 / 26 cập nhật, phiên bản V9.4.0.1026, 5.4 MBytes
ATK (1)
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2014 / 09 / 17 cập nhật, phiên bản V1.0.0037, 12.5 MBytes
Audio / Sound (1)
Realtek Audio Driver
2015 / 04 / 22 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7443, 185.63 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (2)
nVidia Graphics Driver
2015 / 04 / 22 cập nhật, phiên bản V9.18.13.4752, 397.91 MBytes
Intel Graphics Driver
2015 / 04 / 22 cập nhật, phiên bản V10.18.10.3355.03, 139.45 MBytes
LAN (1)
Driver Atheros LAN
2015 / 04 / 23 cập nhật, phiên bản V2.1.0.21, 5.89 MBytes
Card Reader (1)
Genesys Multi-Card Reader driver
2014 / 03 / 26 cập nhật, phiên bản V4.3.0.8, 9.58 MBytes
Wireless (6)
Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 04 / 23 cập nhật, phiên bản V5.0.53.0, 22.8 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 04 / 23 cập nhật, phiên bản V2013.11.1031.2014, 40.03 MBytes
Broadcom Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 03 / 26 cập nhật, phiên bản V6.30.223.170, 15.42 MBytes
BlueTooth (5)
điều khiển Realtek BlueTooth
2015 / 04 / 22 cập nhật, phiên bản V3.838.833.120114, 57.09 MBytes
lái xe Ralink BlueTooth
2015 / 04 / 22 cập nhật, phiên bản V11.0.759.0, 81.46 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2014 / 03 / 26 cập nhật, phiên bản V8.0.1.314, 190.49 MBytes