ASUS W519LJ máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS W519LJ Laptop

Tải về ASUS W519LJ Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2015 / 08 / 19 cập nhật, phiên bản V10.1.1.7, 2.7 MBytes
ATK (2)
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2015 / 10 / 28 cập nhật, phiên bản V1.0.0041, 11.8 MBytes
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V1.0.0040, 11.8 MBytes
Audio / Sound (2)
Realtek Audio Driver
2015 / 09 / 01 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7571, 252.38 MBytes
Realtek Audio Driver
2015 / 08 / 13 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7548, 220.87 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (4)
Intel Graphics Driver
2016 / 01 / 19 cập nhật, phiên bản V20.19.15.4300, 183.97 MBytes
nVidia Graphics Driver
2015 / 11 / 12 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5384.02, 439.81 MBytes
nVidia Graphics Driver
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5384, 437.42 MBytes
Intel Graphics Driver
2015 / 08 / 25 cập nhật, phiên bản V10.18.15.4268, 183.25 MBytes
LAN (2)
Driver Realtek LAN
2015 / 08 / 25 cập nhật, phiên bản V10.2.703.2015, 9.27 MBytes
Driver Realtek LAN
2015 / 08 / 19 cập nhật, phiên bản V10.1.505.2015, 12.43 MBytes
Card Reader (2)
Realtek Multi-Card Reader driver
2016 / 03 / 03 cập nhật, phiên bản V10.0.10586.31222, 16.2 MBytes
Realtek Multi-Card Reader driver
2015 / 09 / 08 cập nhật, phiên bản V10.0.10125.31214, 12.52 MBytes
Wireless (8)
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 10 / 26 cập nhật, phiên bản V2023.18.814.2015, 37.96 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2015 / 09 / 25 cập nhật, phiên bản V1.0.0.5, 159.97 KBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 08 / 25 cập nhật, phiên bản V2023.15.701.2015, 34.23 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 08 / 25 cập nhật, phiên bản V10.0.0.324, 43.71 MBytes
Broadcom Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 08 / 19 cập nhật, phiên bản V7.35.290.0, 31.25 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V1.0.0.4, 156.15 KBytes
Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 08 / 13 cập nhật, phiên bản V5.0.57.0, 16.46 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 08 / 13 cập nhật, phiên bản V10.0.0.321, 43.71 MBytes
Bluetooth (6)
điều khiển Realtek BlueTooth
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V1.3.875.080715, 15.82 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2015 / 09 / 01 cập nhật, phiên bản V10.0.1.2, 7.74 MBytes
điều khiển Broadcom Bluetooth
2015 / 08 / 19 cập nhật, phiên bản V12.0.1.650, 9.51 MBytes
điều khiển Realtek BlueTooth
2015 / 08 / 19 cập nhật, phiên bản V1.3.868.071015, 15.81 MBytes
lái xe Ralink BlueTooth
2015 / 08 / 13 cập nhật, phiên bản V11.0.761.0, 80 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2015 / 08 / 13 cập nhật, phiên bản V10.0.1.1, 7.74 MBytes