HP 250 G5 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


HP 250 G5 Máy tính xách tay

Tải về HP 250 G5 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, Tiện ích và Update.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
8 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 6.0.1.7743 Rev.A, 245.9 MB
Driver - Chipset (5)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 10.1.1.14 Rev.A, 3 MB
VBulletin động Intel và Khung Nhiệt khách hàng điều khiển
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 8.1.10605.221 Rev.A, 17.6 MB
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 14.8.1.1043 Rev.A, 13.1 MB
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 2.0.0.1094 Rev.A, 38.4 MB
Quản lý Intel cơ Interface (MEI) Driver
8 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 11.0.0.1181 Rev.A, 68.4 MB
Driver - Graphics (2)
AMD / Intel Switchable Graphics Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 15.301.2211.0 Rev.A, 417.5 MB
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 20.19.15.4380 Rev.A, 199.4 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (2)
Synaptics TouchPad điều khiển
15 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 19.2.11.36 Rev.A, 127.9 MB
Nút điều khiển HP Wireless
1 tháng hai 2016 cập nhật, phiên bản: 1.1.15.1 Rev.A, 3.2 MB
Driver - Network (4)
Driver Intel Bluetooth
11 tháng 2016 cập nhật, phiên bản: 18.1.1611.3223 Rev.S, 19.7 MB
Realtek Local Area Network (LAN) Driver
8 tháng tư 2016 cập nhật, phiên bản: 10.6.1001.2015 Rev.A, 11.5 MB
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth
11 Mar 2016 cập nhật, phiên bản: 12.0.1.900 Rev.A, 20.9 MB
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel
26 tháng hai 2016 cập nhật, phiên bản: 18.33.1.1 Rev.P, 219 MB