Lenovo Flex 3-1435 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Flex 3-1435 Laptop

Tải Lenovo Flex 3 -1435 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
AMD Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-07TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-29TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-07TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Sensor Hub cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Sensor Hub cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-07-02TẢI
VGA Driver (VGA, SATA, PSP) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-07-02TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-19TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
AMD LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-07TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-08TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI