LG 10T550 Tab Book Duo Tablet của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 10T550 Tab Book

Tải về LG 10T550 Tab-Book Duo Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Platform trình điều khiển gói Ver.003
Cửa sổ 10 32bit
2015-07-29
89MB
Intel Platform trình điều khiển gói Ver 112
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-12-26
9MB
trình điều khiển Intel TXE Ver 1.0.0.1064
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-12-26
33MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver10.18.10.4252
Cửa sổ 10 32bit
2016-02-02
67MB
intel GMA driver Ver 10.18.10.3643
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-12-26
72MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Bluetooth Keyboard Ghép Chương trình Ver 1.0.1503.201
Cửa sổ 8.1 32bit
2015-04-01
10MB
Driver Qualcomm Bluetooth Ver 2.2.0.22
Cửa sổ 10 32bit
2015-07-29
1MB
Driver Qualcomm Bluetooth Ver 2.2.0.22
Cửa sổ 8.1 32bit
2015-01-30
1MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Qualcomm Wireless Lan điều khiển Ver 3.7.2.61686
Cửa sổ 10 32bit
2015-07-29
21MB
Qualcomm Wireless Lan điều khiển Ver 3.7.2.61686
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-12-26
21MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ảo Chuột điều khiển Ver 1.0.1412.101
Cửa sổ 10 32bit
2015-07-29
1MB
Ảo Chuột điều khiển Ver 1.0.1412.101
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-12-26
1MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
maxTouch I2C Boot cầu ngoại vi điều khiển Ver 15.16.38.615
Cửa sổ 10 32bit
2015-07-29
1MB
maxTouch I2C Boot cầu ngoại vi điều khiển Ver 15.16.38.615
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-12-26
1MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Chế độ đọc Ver 1.0.1507.101
Cửa sổ 10 32bit
2015-09-21
13MB
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1507.1501
Cửa sổ 10 32bit
2015-07-29
22MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1410.102
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-12-26
22MB
LG Chế độ đọc Ver 1.0.1412.201
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-12-26
11MB
Trung tâm LG Cập nhật
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-12-26
11MB
LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1410.101
Cửa sổ 8.1 32bit
2014-12-26
5MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
10T550 BIOS hệ thống Ver F9
Cửa sổ 64bit
2015-03-30
3MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *