LG 11T730 Tab-Book Tablet PC Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


LG 11T730 Tab-Book

Tải về LG 11T730 Tab-Book Tablet của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio Driver Ver.6.0.1.7586
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
224MB
DTS Sound Ver 1.0.2.4700
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-01
7MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 8 64bit
2014-06-05
22MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7032
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
213MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6942
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
172MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 14.5.0 1081
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
11MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
21MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
5MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
16MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
39MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.6.0.1033
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
15MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 9.5.10.1580
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
39MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1017
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
5MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver10.18.15.4248
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-05
170MB
XNOTE intel GMA driver Ver 10.18.10.3316
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
154MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.18.10.3165
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
145MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1524.1353
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
6MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1309.390
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
186MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1306.346
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
121MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver. 18.11.0.8
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
190MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.2.5
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-04-30
238MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.2.5
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-30
238MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 4.2.15.0
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
204MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Fast Ethernet driver Ver 10.1.506.2015
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
9MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.18.621.2013
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.9.1212.2012
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
16MB
XNOTE Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
16MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG ảo Pad điều khiển Ver 1.0.1311.701
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-11-11
22MB
XNOTE LG ảo Pad điều khiển Ver 1.0.1311.701
Cửa sổ 8 64bit
2013-11-11
22MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
5MB
XNOTE vBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
6MB
XNOTE vBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.0.0
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
5MB
XNOTE Silicon Labs VCP driver Ver 6.6.1
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
3MB
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1701
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
8MB
XNOTE Broadcom Location Sensor Ver 19.14.6362.4
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
3MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1507.1501
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
22MB
LG Power Manager Ver 1.0.1507.1701
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
1MB
XNOTE LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1305.701
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
19MB
Trung tâm XNOTE LG Care Ver 1.0.1306.2101
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
12MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1304.901
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
5MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1306.301
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
19MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.1.1306.2102
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
173MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1209.1113
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
80MB
Trung tâm LG Cập nhật
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-06
15MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
11T730 Hệ thống BIOS Ver FB
Cửa sổ 64bit
2014-01-17
3MB
11T730 Hệ thống BIOS Ver FB
Cửa sổ 64bit
2014-01-17
3MB