LG 11T750 Tab-Book Tablet của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 11T750 Tablet

Tải về LG 11T750 Tab-Book Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
DTS Sound Ver 1.0.2.4700
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-01
7MB
Realtek Audio Driver Ver. 6.0.1.7553
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
276MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7455
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
181MB
DTS Sound Ver 1.02.1200
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
6MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 14.5.0 1081
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
11MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 10.0.30.1054
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
70MB
Intel Chipset Driver Ver 10.0.22
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 13.5.0.1056
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
11MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver10.18.15.4248
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-05
170MB
intel GMA driver Ver 10.18.14.4156
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
114MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1409.486
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
32MB
Intel Bluetooth APTX driver Ver 17.0.1430.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
2MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver. 18.11.0.8
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
190MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.13.11.5
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
137MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Fast Ethernet driver Ver 10.1.506.2015
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
9MB
Realtek USB Driver Fast Ethernet Ver 8.13.0106.2014
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
4MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.39054
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG ảo Pad điều khiển Ver 1.0.1412.101
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
91MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 8.1.10600.14
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
18MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 8.0.10100.7
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
14MB
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
5MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1507.1501
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
22MB
LG Power Manager Ver 1.0.1507.1701
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
1MB
LG Power Manager Suite Ver 1.0.1410.2401
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
5MB
LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1411.2702
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
5MB
Trung tâm LG Cập nhật
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
11MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
80MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1410.102
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
22MB
LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1409.201
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
28MB
LG Chế độ đọc Ver 1.0.1410.2301
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-13
11MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *