LG 13Z935 máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 13Z935 Laptop

Tải về LG 13Z935 Máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio Driver Ver.6.0.1.7586
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
224MB
DTS Sound Ver 1.0.2.4700
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-01
7MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7106
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
217MB
SRS Wide 3D driver Ver 1.12.9300
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
22MB
SRS Wide 3D driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 8 64bit
2014-06-05
22MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7106
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-05
217MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 14.5.0 1081
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
11MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
21MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
16MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
55MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1027
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
5MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-05
39MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1027
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-05
5MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.0.1016
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-05
16MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver10.18.15.4248
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-05
170MB
intel GMA driver Ver 10.18.10.3368
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
131MB
intel GMA driver Ver 10.18.10.3368
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-05
131MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1524.1353
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
6MB
Intel Bluetooth APTX driver Ver 3.0.1346.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
1MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.0.1405.460
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
31MB
Driver intel Bluetooth Ver 3.1.1309.400
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-05
221MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver. 18.11.0.8
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
190MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.3.2
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
124MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.2.5
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-30
238MB
Intel Wireless Display Ver 4.2.24.0
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-06
205MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Fast Ethernet driver Ver 8.18.621.2013
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
5MB
Realtek Fast Ethernet driver Ver 8.9.1212.2012
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-05
5MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.2.1
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-24
123MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
114MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-17
114MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-18
9MB
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
5MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1.0.2106
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
6MB
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1701
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-05
8MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1.0.2106
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-05
6MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1507.1501
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
22MB
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1507.1001
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
80MB
LG Power Manager Ver 1.0.1507.1701
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
1MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1401.2701
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
22MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1209.1135
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-10
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1402.2701
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-17
80MB
LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1311.2901
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-06
19MB
Trung tâm Chăm sóc LG Ver 1.0.1312.1901
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-06
12MB
Trung tâm LG Cập nhật
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-06
15MB
LG Power Manager Suite Ver 1.0.1304.901
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-06
5MB
LG thông minh Share Ver 2.1.1307.901
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-06
173MB
LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1308.601
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-05
5MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1310.401
Cửa sổ 8 64bit
2014-02-05
19MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
13Z935 BIOS hệ thống Ver F6
Cửa sổ 64bit
2014-11-05
3MB
13Z935 BIOS hệ thống Ver F6
Cửa sổ 64bit
2014-11-05
3MB