LG 13Z940 máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Driver, Phần mềm


LG 13Z940 Ultrabook

Tải về LG 13Z940 Máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
Ver 6.0.1.7553
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.12.9300
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 6.0.1.7106
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.12.8600
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 6.0.1.7058
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 11.0.0.1157
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 14.5.0.1081
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 10.1.1.9
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 12.8.6.1000
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.4.0.1027
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.5.14.1724
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.5.14.1724
Intel Chipset driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.4.0.1017
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 12.8.6.1000
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 10.18.15.4256
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
28 / 07 / 2015
Ver 10.18.10.3368
Intel GMA driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 9.18.10.3257
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 17.1.1529.1613
điều khiển Intel Bluetooth APTX Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 3.0.1346.1
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 17.0.1312.404
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 3.0.1346.1
điều khiển Intel Bluetooth APTX Audio cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 3.0.1346.1
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 18.11.0.8
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 16.10.0.5
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 16.10.0.5
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek USB nhanh điều khiển Ethernet Controller.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 10.1.506.2015
Realtek USB nhanh điều khiển Ethernet Controller cho LG.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.11.808.2013
Realtek USB nhanh điều khiển Ethernet Controller cho LG.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 8.11.0808.2013
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek USB2.0 Card Reader driver cho LG.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 6.2.9600.39054
Realtek USB2.0 Card Reader driver cho LG.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 6.2.8400.39032
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển TouchPad Elan cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 15.9.2.1
điều khiển TouchPad Elan cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 11.9.16.1
điều khiển TouchPad Elan cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 11.9.12.2
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 1.0.1507.1001
LG Power Manager Suite cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 1.0.1507.1701
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 1.0.1508.1401
điều khiển chế độ trên máy bay cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 1.0.1507.601
Intel động đàn driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
Ver 8.1.10600.147
LG Chia sẻ mạng cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1402.1901
LG thông minh Share cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 2.1.1307.901
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1402.1901
LG Dễ dàng khởi xướng cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1308.601
LG Power Manager Suite cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1304.901
Trung tâm chăm sóc của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1402.1901
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1402.2402
Intel động đàn driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 7.1.0.2103
điều khiển chế độ trên máy bay cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1212.1701
LG thông minh Share cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 2.1.1307.901
LG Dễ dàng khởi xướng cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1304.901
LG Power Manager Suite cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1304.901
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 4.2.21.0
Trung tâm chăm sóc của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1310.702
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1312.2601
Trung tâm Thông tin của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1312.503
LG Chia sẻ mạng cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1307.101
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay.
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
Ver 1.0.1310.401
Intel động đàn driver cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
17 / 11 / 2014
Ver 7.1.0.2106
điều khiển chế độ trên máy bay cho LG xách tay.
Cửa sổ 8.1 64bit
25 / 03 / 2014
Ver 1.0.1212.1701
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS cho 13Z940 mẫu
Cửa sổ 8 32bit
10 / 07 / 2015
ver FC
Hệ thống BIOS cho 13Z940 mẫu
Cửa sổ 8 64bit
29 / 06 / 2015
ver FC
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
CHỦ HƯỚNG DẪN
06 / 11 / 2014