LG 13ZD930 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 13ZD930 Laptop

Tải về LG 13ZD930 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio Driver Ver.6.0.1.7586
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
224MB
DTS Sound Ver 1.0.2.4700
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-01
7MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7106
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-23
217MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7106
Cửa sổ 8 64bit
2014-12-23
217MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7106
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-23
217MB
SRS Wide 3D driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 8 64bit
2014-06-05
22MB
SRS Solutions Sound Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-05
22MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 14.5.0 1081
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
11MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
21MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-23
16MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
39MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1027
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
5MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
5MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
16MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
39MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1017
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
5MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.6.0.1033
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
15MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 9.5.10.1628
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
39MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver10.18.15.4248
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-05
170MB
intel GMA driver Ver 9.18.10.3257
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
134MB
XNOTE intel GMA driver Ver 10.18.10.3316
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
154MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.18.10.3165
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
145MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1524.1353
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
6MB
Driver intel Bluetooth Ver 3.1.1309.390
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-09
186MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1309.390
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
186MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1306.346
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
121MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver. 18.11.0.8
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
190MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.2.5
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-04-30
238MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.2.5
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-30
238MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.2.5
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-30
238MB
Intel Wireless Display Ver 4.2.21.0
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
205MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 4.2.15.0
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
204MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Fast Ethernet driver Ver 10.1.506.2015
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
9MB
Onboard Realtek LAN driver Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.18.621.2013
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.9.1212.2012
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
16MB
XNOTE Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
16MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.2.1
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-24
123MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-04-17
114MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-17
114MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-17
114MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver 2.5.1.28
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-18
9MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1.0.2105
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
6MB
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
5MB
XNOTE vBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
6MB
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1701
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
8MB
XNOTE vBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.0.0
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
5MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1507.1501
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
22MB
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1507.1001
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
80MB
LG Power Manager Ver 1.0.1507.1701
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
1MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1402.2701
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-17
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1402.2701
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-17
80MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1308.601
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-01
5MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.1.1305.1603
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
173MB
XNOTE LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1305.701
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
19MB
Trung tâm XNOTE LG Care Ver 1.0.1305.2701
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
12MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1306.301
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
19MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1304.901
Cửa sổ 8 64bit
2013-09-27
5MB
[Chương trình] Chương trình trung tâm LG DnA Ver 1.0.1311.601
2013-11-08
45MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
13Z930 Hệ thống BIOS Ver FG
Cửa sổ 64bit
2014-04-03
3MB
13Z930 Hệ thống BIOS Ver FG
Cửa sổ 64bit
2014-04-03
3MB