LG 13ZD940 máy tính xách tay của Windows 7, 8, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 13ZD940 Laptop

Tải về LG Gram 13ZD940 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio Driver Ver.6.0.1.7586
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
224MB
DTS Sound Ver 1.0.2.4700
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-01
7MB
SRS Wide 3D driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 8 64bit
2014-06-05
22MB
SRS Wide 3D driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-06-05
22MB
SRS Solutions Sound Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-05
22MB
SRS Solutions Sound Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 32bit
2014-06-05
22MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7106
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-07
217MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7106
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
217MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7058
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-08
214MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7058
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-07
214MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 14.5.0 1081
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
11MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
21MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1027
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-07
5MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-07
16MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-07
39MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1027
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
5MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
16MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
55MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-23
16MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-23
16MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-08
55MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1017
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-08
5MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1017
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-07
5MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-07
55MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver10.18.15.4248
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-05
170MB
intel GMA driver Ver 10.18.10.3958
Cửa sổ 8 64bit
2015-01-22
120MB
intel GMA driver Ver 10.18.10.3958
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-22
120MB
intel GMA driver Ver 10.18.10.3958
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-22
120MB
intel GMA driver Ver 9.18.10.3324
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-07
102MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1524.1353
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
6MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1409.486
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-23
191MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1409.486
Cửa sổ 8 64bit
2015-01-23
191MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1409.486
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-23
191MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.0.1312.404
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-07
189MB
Intel Bluetooth APTX Audio Driver Ver 3.0.1346.1
Cửa sổ 8 64bit
2014-03-03
1MB
Intel Bluetooth APTX Audio Driver Ver 3.0.1346.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
1MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver. 18.11.0.8
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
190MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.13.11.5
Cửa sổ 8 64bit
2015-01-23
261MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.13.11.5
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-23
261MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.13.11.5
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-23
261MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.2.5
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-30
238MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Fast Ethernet driver Ver 10.1.506.2015
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
9MB
Realtek USB Driver Fast Ethernet Ver 7.10.227.2013
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-07
4MB
Realtek USB Driver Fast Ethernet Ver 8.11.808.2013
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
4MB
Realtek USB Driver Fast Ethernet Ver 7.10.227.2013
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-08
4MB
Bộ điều khiển Ethernet nhanh Realtek USB Driver Ver 8.11.0808.2013
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-07
4MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.39054
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-07
10MB
Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.9600.39054
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
10MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-08
10MB
Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-07
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.2.1
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-24
123MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.20.2
Cửa sổ 8 64bit
2014-12-26
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.20.2
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-26
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.20.2
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-26
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.20.2
Cửa sổ 7 32bit
2014-12-26
115MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver 3.0.0.16
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-07
5MB
intel USB 3.0 driver Ver 2.5.1.28
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-08
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-18
9MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 8.1.10600.14
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
18MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1.0.2106
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-07
6MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1.0.2106
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
6MB
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1701
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
5MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1.0.2103
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-08
12MB
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1701
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-07
8MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1.0.2103
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-07
12MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1507.1501
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
22MB
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1507.1001
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
80MB
LG Power Manager Ver 1.0.1507.1701
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
1MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1412.1801
Cửa sổ 8 64bit
2014-12-26
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1412.1801
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-12-26
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1412.1801
Cửa sổ 7 64bit
2014-12-26
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1412.1801
Cửa sổ 7 32bit
2014-12-26
79MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1402.1901
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-03-03
22MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1310.401
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-07
19MB
Chương trình / 64bit] Chương trình LG DNA với Trung tâm Ver 1.0.1403.2801
2014-04-04
54MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
13Z940 Hệ thống BIOS Ver FF
Cửa sổ 64bit
2014-10-17
3MB
13Z940 Hệ thống BIOS Ver FF
Cửa sổ 64bit
2014-10-17
3MB