LG 13ZD950 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 13ZD950 Laptop

Tải về LG Gram 13ZD950 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
DTS Sound Ver 1.02.4500
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-11
7MB
Realtek Audio Driver Ver. 6.0.1.7553
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
276MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7459
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
192MB
DTS Sound Ver 1.02.2600
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
59MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7438
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
178MB
DTS Sound Ver 1.02.2000
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
7MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 14.5.0 1081
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
11MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
21MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 13.5.0.1056
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
63MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 10.0.30.1054
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
70MB
Intel Chipset Driver Ver 10.0.22
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 13.5.0.1056
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
11MB
Intel Chipset Driver Ver 10.0.22
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
2MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 10.0.30.1054
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
70MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver 20.19.15.4352
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-05
170MB
intel HD Graphics Driver Ver 10.18.14.4139
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
114MB
intel HD Graphics Driver Ver 10.18.14.4062
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
122MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Bluetooth điều khiển Ver.18.1.1546.2762
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-25
8MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1411.504
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
33MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1409.486
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
32MB
Intel Bluetooth APTX Audio Driver Ver 17.0.1430.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
2MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver.18.32.0.5
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-25
180MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.13.11.5
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
137MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.13.11.5
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
137MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Realtek Ethernet Ver 10.5.1019.2015
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-25
9MB
Realtek Fast Ethernet driver Ver 7.11.106.2014
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
4MB
Realtek Fast Ethernet driver Ver 8.13.106.2014
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
4MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 10.0.10125.31214
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
12MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.39054
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
10MB
Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.9600.39054
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.7.1
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-25
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.21.4
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.21.4
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
115MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver 3.0.3.60
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-18
9MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 8.1.10600.14
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
18MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 8.0.10100.71
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
14MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 8.0.10100.7
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
14MB
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1701
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
5MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Face-Trong Ver1.0.1512.1801
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-25
58MB
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1601.801
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-25
80MB
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1512.1101
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-22
33MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1412.1801
Cửa sổ 7 64bit
2015-04-30
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1412.1801
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
80MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1410.102
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
22MB
LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1411.2702
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-29
5MB
Chương trình / 64bit] Chương trình LG DNA với Trung tâm Ver 1.0.1504.1601
2015-04-29
54MB