LG 14U360 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 14U360 Laptop

Tải về LG 14U360 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Conexant HD Audio Driver Ver 8.66.14.52
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
55MB
Conexant HD Audio Driver Ver. 8.66.14.50
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
50MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.8
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
2MB
Intel Trusted Execution Interface Động cơ điều khiển Ver 2.0.0.1067
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
37MB
Intel Chipset Driver Ver.10.0.26
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
2MB
Intel Trusted Execution cơ Giao diện điều khiển Ver2.0.0.1067
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
37MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver 20.19.15.4352
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-02
170MB
intel HD Graphics Driver Ver 10.18.14.4234
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-14
110MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Bluetooth điều khiển Ver17.1.1529.1613
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
5MB
intel Bluetooth điều khiển Ver.17.1.1504.518
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
32MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver 18.12.1.2
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
183MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver.18.11.0.8
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
122MB
Intel Wireless Display Ver.6.0.40.0
cửa sổ 10
2016-01-05
114MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIe FE Family Controller Driver Ver 10.1.506.2015
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
9MB
Bộ điều khiển Realtek PCIe FE Family driver Ver.7.11.0106.201
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
4MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader driver Ver10.0.10130.28157
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
12MB
Realtek Card Reader driver Ver.6.2.9600.28145
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
7MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.2.1
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
115MB
Elan TouchPad driver Ver.11.9.21.4
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
59MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver 4.0.0.36
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver1.0.1507.2801
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
9MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1507.2801
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
33MB
LG đọc ModeVer 1.0.1507.3101
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
13MB
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1510.501
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-04
80MB
LG Power Manager Suite Ver 5.00.1305.2001
Cửa sổ 7 64bit
2015-11-03
6MB
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1507.1001
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
80MB
[Chương trình] (trung tâm LGsupport) Ver 1.0.1511.0501
2016-02-02
6MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
[BIOS] 13U360 / 14U360 BIOS hệ thống VerBSWA1400
2016-02-01
11MB