LG 14U530 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 14U530 Laptop

Tải về LG 14U530 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
giải pháp âm thanh DTS cho LG xách tay. (Ver 1.02.4700)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
7,759K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7586)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
235,896K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7553)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
282,741K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7058)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
45253K
45,253K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7032)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
218402K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 11.0.0.1157)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
21,526K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG. (Ver 14.5.0.1081)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
11,683K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 10.1.1.9)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
2,742K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.4.0.1027)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
5,390K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tay. (Ver 9.5.14.1724)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
40,476K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG. (Ver 12.8.6.1000)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
16,598K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG. (Ver 12.8.6.1000)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
16,598K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 9.5.14.1724)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
57,282K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.4.0.1026)
Cửa sổ 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,201K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 10.18.15.4256)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
181,814K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 10.18.15.4274)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
181,902K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver 10.18.13.5362)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
299,965K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver 9.18.13.1183)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
92160K
8128K
8,128K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.18.10.3257)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
84,753K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 10.18.10.3316)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
161,839K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver 9.18.13.2702)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
92160K
16254K
16,254K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 17.1.1529.1613)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
6203K
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 17.0.1403.438)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
34,043K
điều khiển Intel Centrino Wireless Bluetooth cho LG. (Ver 3.1.1309.390)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
31,649K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 18.11.0.8)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
195,186K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 18.12.1.2)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
191,686K
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 4.2.21.0)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
92160K
6148K
6,148K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 17.0.2.5)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
84507K
84,507K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 17.0.2.5)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
84507K
84,507K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek USB Fast Ethernet điều khiển lái xe. (Ver 10.1.506.2015)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
9,258K
Realtek USB Fast Ethernet điều khiển lái xe. (Ver 10.1.505.2015)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
12,782K
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver 7.53.216.2012)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
5,732K
Realtek USB nhanh điều khiển Ethernet Controller cho LG. (Ver 8.18.621.2013)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,842K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG. (Ver 10.0.10125.31214)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
12,819K
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.8400.39032)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
17,208K
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.8400.39032)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
17,544K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver 15.9.2.1)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
128,556K
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.11.9.16.1)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
52,421K
Elan điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver 11.9.16.1)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
117,718K
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel trình điều khiển USB 3.0 cho LG xách tay. (Ver 2.5.1.28)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
5,278K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Máy bay điều khiển chế độ cho LG xách tay. (Ver 1.0.1508.1201)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
9,323K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1507.1001)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
82,507K
LG Power Manager Suite cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0.1507.1701)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
2,044K
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1508.1401)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
33,960K
Máy bay điều khiển chế độ cho LG xách tay. (Ver 1.0.1507.601)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
6,021K
Trung tâm Thông tin LG (Ver 1.0.1508.2801)
Cửa sổ 10 64bit
07 / 09 / 2015
12,004K
điều khiển Intel động Nền tảng cho LG xách tay. (Ver 8.1.10600.147)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
19,506K
điều khiển Intel động Nền tảng cho LG xách tay. (Ver 7.1.0.2105)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
6,511K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1402.2701)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
82,417K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.9500)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
23,012K
điều khiển Intel động Nền tảng cho LG xách tay. (Ver 7.1.0.2103)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
6,470K
Trung tâm Thông tin LG (Ver 1.0.1402.1702)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
12,569K
Máy bay điều khiển chế độ cho LG xách tay. (Ver 1.0.1212.1702)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,820K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
04 / 02 / 2015
30,272K