LG 14UD360 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 14UD360 Laptop

Tải về LG 14UD360 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Conexant HD Audio Driver Ver 8.66.14.52
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
55MB
Conexant HD Audio Driver Ver. 8.66.14.50
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
50MB
Conexant HD Audio Driver Ver 8.66.14.50
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-18
55MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.8
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
2MB
Intel Trusted Execution Interface Động cơ điều khiển Ver 2.0.0.1067
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
37MB
Intel Chipset Driver Ver.10.0.26
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
2MB
Intel Trusted Execution Interface Động cơ điều khiển Ver 2.0.0.1067
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-10-28
37MB
Intel Trusted Execution cơ Giao diện điều khiển Ver2.0.0.1067
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
37MB
Intel Chipset Driver Ver 10.0.26
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-18
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver 20.19.15.4352
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-02
170MB
intel HD Graphics Driver Ver 10.18.14.4234
Cửa sổ 7 64bit
2015-12-14
110MB
intel HD Graphics Driver Ver 10.18.14.4214
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-18
110MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Bluetooth điều khiển Ver17.1.1529.1613
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
5MB
intel Bluetooth điều khiển Ver.17.1.1504.518
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
32MB
Intel Bluetooth APTX Audio Driver Ver 17.0.1430.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-18
2MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1501.512
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-18
32MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver 18.12.1.2
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
183MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver.18.11.0.8
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
122MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 18.12.0.23
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-18
169MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIe FE Family Controller Driver Ver 10.1.506.2015
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
9MB
Bộ điều khiển Realtek PCIe FE Family driver Ver.7.11.0106.201
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
4MB
Realtek PCIe FE Family Controller Driver Ver 8.13.0106.2014
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-18
4MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader driver Ver10.0.10130.28157
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
12MB
Realtek Card Reader driver Ver.6.2.9600.28145
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
7MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.28145
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-18
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.2.1
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
115MB
Elan TouchPad driver Ver.11.9.21.4
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
59MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.21.4
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-18
114MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver 1.0.0.42
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-10-28
2MB
intel USB 3.0 driver Ver 4.0.0.36
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
5MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver1.0.1507.2801
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
9MB
Airplane Mode điều khiển ver1.0.1212.1701
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-11-30
5MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1507.2801
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
33MB
LG DNA với Trung tâm Chương trình Ver 1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-05
54MB
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1510.501
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-04
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1507.1001
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-10-28
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1507.1001
Cửa sổ 7 64bit
2015-10-28
80MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver. 1.0.1410.102
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-18
22MB
LG DNA với Trung tâm Chương trình Ver 1.0.1507.201
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-18
45MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
13U360 / 14U360 BIOS hệ thống VerBSWA1400
cửa sổ 8.1
2016-02-02
11MB
[BIOS] 13U360 / 14U360 BIOS hệ thống VerBSWA1400
2016-02-01
11MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *