LG 15N540 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 15N540 Laptop

Tải về LG 15N540 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7525
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
196MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7213
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
213MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7213
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
213MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7213
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
213MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 14.5.0 1081
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
11MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
21MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1026
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
5MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.0.1016
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
18MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
56MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.24.1790
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
56MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.0.1016
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
18MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1026
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
5MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
5MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.24.1790
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
56MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver10.18.15.4248
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-05
170MB
nVidia GeForce driver Ver9.18.13.5324
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-03
396MB
intel GMA driver Ver 10.18.10.3643
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-08-27
131MB
intel GMA driver Ver 9.18.10.3324
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
134MB
nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.3269
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
232MB
intel GMA driver Ver 9.18.10.3324
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
102MB
nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.3269
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
170MB
nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.3269
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
232MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1524.1353
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
6MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.0.1403.438
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
33MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.0.1403.438
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
30MB
Intel Bluetooth APTX driver Ver 17.0.1408.4
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-08
1MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.0.1403.438
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
31MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver. 18.11.0.8
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
190MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.3.2
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
124MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.3.2
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
111MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.3.2
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
124MB
Intel Wireless Display Ver 4.2.28.0
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
205MB
Intel Wireless Display Ver 4.2.28.0
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
205MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver Realtek Ethernet Ver 10.1.505.2015
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
12MB
Onboard Realtek LAN driver Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
5MB
Onboard Realtek LAN driver Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
5MB
Onboard Realtek LAN driver Ver 8.18.621.2013
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 10.0.10130.28157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
12MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.28145
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
10MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.28145
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
10MB
Realtek USB 2.0 Card Reader driver Ver 6.2.9600.28145
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.2.1
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-24
123MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.18.1
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.18.1
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.18.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
115MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver 2.5.4.40
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
5MB
intel USB 3.0 driver Ver 2.5.4.40
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
5MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1507.1501
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
22MB
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1507.1001
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
80MB
LG Power Manager Ver 1.0.1507.1701
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
1MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-05-27
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 7 64bit
2015-05-27
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 7 32bit
2015-05-27
79MB
LG thông minh Chăm sóc Ver 1.0.1404.2501
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-04
393MB
LG thông minh Chăm sóc Ver 1.0.1404.2501
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-04
393MB
LG thông minh Share Ver 2.2.1407.401
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
165MB
LG Power Manager Suite Ver 6.00.1305.2001
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
6MB
LG thông minh Share Ver 2.2.1407.401
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
165MB
Chương trình Cập nhật thông minh LG
Cửa sổ 7 32bit
2014-08-01
35MB
LG Power Manager Suite Ver 5.00.1305.2001
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
6MB
Chương trình Cập nhật thông minh LG
Cửa sổ 7 64bit
2014-08-01
35MB
Trung tâm Chăm sóc LG Ver 1.0.1405.3001
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-08
14MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1402.1901
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
22MB
LG thông minh Share Ver 2.2.1404.801
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
165MB
LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1403.1801
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
27MB
LG Power Manager Suite Ver 1.0.1304.901
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
5MB
Trung tâm LG Cập nhật
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
12MB
LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1403.1501
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-04
5MB
[Chương trình] (trung tâm LGsupport) Ver 1.0.1511.0501
2015-12-22
6MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống 15N540 BIOS Ver F7
Cửa sổ 64bit
2014-11-05
3MB
Hệ thống 15N540 BIOS Ver F7
Cửa sổ 64bit
2014-11-05
3MB