LG 15ND530 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


LG 15ND530 Laptop

Tải về LG 15ND530 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SRS Wide 3D driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-21
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 8 64bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 32bit
2014-06-05
22MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7004
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
208MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6849
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-21
150MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6849
Cửa sổ 7 32bit
2013-08-21
150MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6849
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-20
150MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-21
5MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-21
16MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-23
16MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-16
16MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-16
16MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
55MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1017
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-21
5MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1017
Cửa sổ 7 32bit
2013-08-21
5MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 9.0.0.1287
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-21
51MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 9.0.0.1287
Cửa sổ 7 32bit
2013-08-21
51MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 9.0.0.1287
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-20
51MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1017
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-20
5MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel GMA driver Ver 10.18.10.3383
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-21
140MB
nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.3269
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-07-11
240MB
nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.3269
Cửa sổ 7 64bit
2014-07-11
240MB
nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.3269
Cửa sổ 7 32bit
2014-07-11
177MB
nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.3269
Cửa sổ 8 64bit
2014-07-11
240MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.18.10.3257
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-02
134MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.18.10.3257
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-02
134MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.18.10.3257
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-02
102MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver intel Bluetooth Ver 17.0.1403.438
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-21
31MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1306.340
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-21
31MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1306.340
Cửa sổ 7 32bit
2013-08-21
29MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1306.340
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-20
31MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.3.2
Cửa sổ 8 64bit
2014-06-05
238MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.3.2
Cửa sổ 7 32bit
2014-06-05
238MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.3.2
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-06-05
238MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.3.2
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-05
238MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Realtek LAN driver Ver 8.18.621.2013
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-21
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.70.314.2013
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-21
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 7.70.314.2013
Cửa sổ 7 32bit
2013-08-21
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.12.304.2013
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-20
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.21242
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-21
10MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9200.21229
Cửa sổ 7 32bit
2013-08-21
11MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9200.21229
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-21
11MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9200.21229
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-20
11MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 11.10.17.4
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-21
110MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.10.9.3
Cửa sổ 7 32bit
2013-08-21
108MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.10.9.3
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-21
108MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.10.9.3
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-20
108MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel USB 3.0 driver Ver 2.5.0.19
Cửa sổ 7 32bit
2013-08-21
5MB
XNOTE intel USB 3.0 driver Ver 2.5.0.19
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-21
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
5MB
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1701
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-20
8MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1402.2701
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-21
80MB
LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1308.601
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-21
5MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1402.1901
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-21
22MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1302.2601
Cửa sổ 7 32bit
2013-08-21
79MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 6.00.1305.2001
Cửa sổ 7 32bit
2013-08-21
6MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1302.2601
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-21
80MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 5.00.1305.2001
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-21
6MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1302.2601
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-20
80MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1304.901
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-20
5MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1305.2401
Cửa sổ 8 64bit
2013-08-20
4MB
Chương trình] Chương trình LG DNA với Trung tâm Ver 1.0.1406.2501
2015-04-21
56MB
Chương trình] LG DNA Trung tâm Chương trình Ver 1.0.1310.2402
2013-11-06
45MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] 15N530 Hệ thống BIOS Ver P232
2014-01-02
4MB