LG 15U340 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 15U340 Laptop

Tải về LG 15U340 Ultra Slim Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7553)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
282,741K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7173)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
27576K
27,576K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7173)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
27576K
27,576K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 11.0.0.1157)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
21,526K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 10.1.1.9)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
2,742K
Intel TXE driver cho LG xách tay. (Ver 1.1.0.1064)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
35,224K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.4.4.1006)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
6,162K
trình điều khiển Intel TXE (Ver 1.1.0.1064)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
35,224K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.4.4.1006)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
6,162K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 10.18.10.3496)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
75,117K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 10.18.10.3496)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
75,127K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 17.1.1529.1613)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
6203K
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 17.0.1403.438)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
34,043K
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 17.0.1403.438)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
84060K
84,060K
điều khiển Intel Bluetooth APTX Audio cho LG xách tay. (Ver 3.0.1346.1)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
1,474K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 18.11.0.8)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
195,186K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 18.12.1.2)
Cửa sổ 10 64bit
04 / 09 / 2015
191,705K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 17.0.3.2)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
2446K
2,446K
Intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 17.13.0.9)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
29 / 06 / 2015
92160K
11071K
11,071K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek USB Fast Ethernet điều khiển lái xe. (Ver 10.1.505.2015)
Cửa sổ 10 64bit
28 / 07 / 2015
12,716K
Realtek điều khiển Fast Ethernet cho LG xách tay. (Ver 7.53.216.2012)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
5,732K
Realtek USB nhanh điều khiển Ethernet Controller cho LG. (Ver 8.18.621.2013)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,842K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek USB2.0 Card Reader driver. (Ver 10.0.10130.28157)
Cửa sổ 10 64bit
28 / 07 / 2015
12,582K
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.9600.28145)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
10,479K
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.9600.28145)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
10,615K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver 15.9.2.1)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
128,556K
Elan điều khiển TouchPad cho LG xách tay. (Ver 11.9.16.1)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
117,718K
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.11.9.18.1)
Cửa sổ 7 64bit
118220K
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel trình điều khiển USB 3.0 cho LG xách tay. (Ver 3.0.0.19)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
5,323K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Máy bay điều khiển chế độ cho LG xách tay. (Ver 1.0.1508.1201)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
9,323K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1507.1001)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
82,507K
LG Power Manager Suite cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0.1507.1701)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
2,044K
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1508.1401)
Cửa sổ 10 64bit
14 / 09 / 2015
33,960K
Trung tâm Thông tin LG (Ver 1.0.1508.2601)
Cửa sổ 10 64bit
07 / 09 / 2015
11,995K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0,1405.2601)
Cửa sổ 7 64bit
29 / 06 / 2015
82,417K
Trung tâm Thông tin LG (Ver 1.0.1403.1902)
Cửa sổ 8 64bit, Windows 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
18,426K
Trung tâm chăm sóc của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1403.1901)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
15,300K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1402.2701)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
82,417K
Máy bay điều khiển chế độ cho LG xách tay. (Ver 1.0.1212.1702)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,820K
LG Mạng Share cho LG xách tay. (Ver 1.0.1402.1901)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
27,805K
LG thông minh Share cho LG Máy tính xách tay (Ver 2.1.1307.901)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
178,109K
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1402.1901)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
22,585K
LG Dễ dàng khởi xướng cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0.1308.601)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,203K
LG Power Manager Suite cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0.1304.901)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,811K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
29 / 10 / 2015
26386K