LG 15U530 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 15U530 Laptop

Tải về LG 15U530 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek High Definition Audio Driver Ver6.0.1.7576
Cửa sổ 8 64bit
2015-09-02
222MB
Realtek Audio Driver Ver.6.0.1.7586
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-02
224MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7576
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-09-02
222MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver6.0.1.7576
Cửa sổ 7 64bit
2015-09-01
222MB
DTS Sound Ver 1.0.2.4700
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-01
7MB
Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7576
Cửa sổ 7 32bit
2015-09-01
222MB
SRS Wide 3D driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 8 64bit
2014-06-05
22MB
SRS Solutions Sound Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-05
22MB
SRS Solutions Sound Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 32bit
2014-06-05
22MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 14.5.0 1081
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
11MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
21MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 8 64bit
2014-01-23
16MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-01-23
16MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 7 64bit
2014-01-23
16MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 12.8.6.1000
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-23
16MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1027
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
5MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
39MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
39MB
Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1027
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
5MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
5MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
39MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 9.5.10.1628
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
39MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1017
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
5MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver10.18.15.4248
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-05
170MB
nVidia GeForce driver Ver9.18.13.5324
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-03
396MB
intel GMA driver Ver 9.18.10.3257
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
137MB
nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.1183
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
196MB
intel GMA driver Ver 9.18.10.3257
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
134MB
nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.1183
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
203MB
XNOTE intel GMA driver Ver 10.18.10.3316
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
154MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.2702
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
207MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.18.10.3165
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
145MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.1147
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
203MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1524.1353
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
6MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.0.1403.438
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-16
190MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.0.1403.438
Cửa sổ 7 32bit
2014-06-16
190MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1309.390
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
186MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1306.346
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
121MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver. 18.11.0.8
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
190MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.2.5
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-30
238MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.2.5
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-04-30
238MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.2.5
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-30
238MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.0.2.5
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-30
238MB
Intel Wireless Display Ver 4.2.21.0
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
205MB
Intel Wireless Display Ver 4.2.21.0
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
205MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 4.2.15.0
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
204MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Fast Ethernet driver Ver 10.1.506.2015
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
9MB
Onboard Realtek LAN driver Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
5MB
Onboard Realtek LAN driver Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.18.621.2013
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
5MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 8.9.1212.2012
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
16MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
16MB
XNOTE Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
16MB
XNOTE Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.8400.39032
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-04
16MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.2.1
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-24
123MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-04-17
114MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 7 64bit
2014-04-17
114MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 7 32bit
2014-04-17
114MB
XNOTE Elan TouchPad driver Ver 11.9.16.1
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-17
114MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver 2.5.1.28
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
5MB
intel USB 3.0 driver Ver 2.5.1.28
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
5MB
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-18
9MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1.0.2105
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
6MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1.0.2105
Cửa sổ 7 64bit
2013-11-26
6MB
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
5MB
XNOTE vBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-15
6MB
XNOTE vBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 7.0.0
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
5MB
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1701
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
8MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1507.1501
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
22MB
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1507.1001
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
80MB
LG Power Manager Ver 1.0.1507.1701
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
1MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 7 32bit
2015-05-27
79MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-05-27
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 7 64bit
2015-05-27
80MB
Trung tâm LG Cập nhật
Cửa sổ 8.1 64bit
2014-05-20
12MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1402.2701
Cửa sổ 8 64bit
2014-04-17
80MB
LG thông minh Share Ver 1.00.1309.1601
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
118MB
LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 7.0Z
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
35MB
LG thông minh Chăm sóc Ver 1.0.1310.3101
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
393MB
LG Power Manager Suite Ver 6.00.1305.2001
Cửa sổ 7 32bit
2014-01-14
6MB
Trung tâm LG Cập nhật
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
15MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1308.601
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
5MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1306.301
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
19MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.1.1305.1603
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
173MB
Trung tâm XNOTE LG Care Ver 1.0.1305.2701
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
12MB
XNOTE LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1305.701
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
19MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1304.901
Cửa sổ 8 64bit
2013-10-02
5MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống 15U530 BIOS Ver FI
Cửa sổ 64bit
2014-10-17
3MB
Hệ thống 15U530 BIOS Ver FI
Cửa sổ 64bit
2014-10-17
3MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *