LG 15U550 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 15U550 Laptop

Tải về LG 15U550 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
DTS Sound Ver 1.0.2.4700
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-01
7MB
Realtek Audio Driver Ver. 6.0.1.7553
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
276MB
Realtek Audio Driver Ver. 6.0.1.7469
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
192MB
Realtek Audio Driver Ver. 6.0.1.7469
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
192MB
DTS Sound Ver 1.02.2900
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-09
7MB
Realtek Audio Driver Ver 6.0.1.7459
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-09
192MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 14.5.0 1081
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
11MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
21MB
Intel Rapid Storage Technology driver Ver. 13.5.0.1056
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
63MB
Intel Chipset Driver Ver.10.0.22
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
2MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver. 10.0.30.1054
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
70MB
Intel Chipset Driver Ver.10.0.22
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
2MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver. 10.0.30.1054
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
70MB
Intel Rapid Storage Technology driver Ver. 13.5.0.1056
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
63MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-09
70MB
Intel Chipset Driver Ver 10.0.22
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-09
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 13.5.0.1056
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-09
11MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver.20.19.15.4352
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-05
170MB
nVidia GeForce driver Ver10.18.13.5435
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-04
289MB
nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.4807
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-08
260MB
nVidia GeForce driver Ver 9.18.13.4807
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
198MB
intel HD Graphics Driver Ver 10.18.14.4139
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
114MB
nVidia GeForce driver Ver. 9.18.13.4520
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
265MB
intel HD Graphics Driver Ver 10.18.14.4139
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
113MB
intel HD Graphics Driver Ver 10.18.14.4139
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
167MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1524.1353
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
6MB
intel Bluetooth điều khiển Ver. 17.1.1411.504
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
31MB
intel Bluetooth điều khiển Ver. 17.1.1411.504
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
33MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1409.486
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
32MB
Intel Bluetooth APTX Audio Driver ver17.0.1430.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
2MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver.17.13.11.5
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
137MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver. 18.11.0.8
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
190MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver. 17.13.11.5
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
122MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver. 17.13.11.5
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
137MB
Intel Wireless Display Ver.5.1.28.0
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
141MB
Intel Wireless Display Ver.5.1.28.0
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-08
141MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Fast Ethernet driver Ver 10.1.506.2015
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
9MB
Driver Realtek Ethernet Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
5MB
Driver Realtek Ethernet Ver 7.53.216.2012
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
5MB
Realtek Fast Ethernet driver Ver 8.18.621.2013
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver Ver.6.2.9600.39054
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
10MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver.6.2.9600.39054
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
10MB
Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.9600.39054
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.2.1
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-24
123MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.21.4
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.21.4
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.21.4
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
115MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver. 3.0.2.54
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
5MB
intel USB 3.0 driver Ver. 3.0.2.54
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-08
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-18
9MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 8.1.10600.14
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
18MB
Airplane Mode điều khiển ver.1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
5MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1507.1501
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
22MB
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1507.1001
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
80MB
LG Chế độ đọc Ver 1.0.1507.101
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
13MB
LG Power Manager Ver 1.0.1507.1701
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
1MB
LG Power Manager Suite Ver 6.00.1305.2001
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
6MB
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1503.1101
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-08
79MB
LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver. 4.07.0507.02
Cửa sổ 7 32bit
2015-07-07
35MB
LG Power Manager Suite Ver 5.00.1305.2001
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
6MB
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1503.1101
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
80MB
LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver. 4.07.0513.01
Cửa sổ 7 64bit
2015-07-07
35MB
LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1409.201
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
28MB
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1410.102
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
22MB
LG Power Manager Suite Ver 1.0.1412.1501
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
5MB
LG Face-Trong Ver 1.0.1503.1201
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
55MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1502.2401
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
80MB
LG Chế độ đọc Ver 1.0.1503.1601
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
13MB
LG Update Center Ver 1.0.1504.2001
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
17MB
LG Dễ dàng khởi xướng Ver.1.0.1411.2702
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-06-11
5MB