LG 15U760 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 15U760 Laptop

Tải về LG 15U760 máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
DTS Sound Ver 1.02.5200
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
7MB
Conexant Audio Driver Ver.8.66.23.55
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
56MB
Conexant Audio Driver Ver. 8.66.23.55
Cửa sổ 10 64bit
2015-12-09
56MB
DTS Sound Ver 1.02.5200
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-17
7MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver.10.0.22
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
2MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 10.0.30.1054
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
69MB
Intel Rapid Storage Technology driver Ver.13.5.0.1056
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
11MB
Intel Chipset Driver ver.10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-17
2MB
Quản lý cơ Intel Driver Interface Ver.11.0.0.1157
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-17
21MB
Intel Rapid Storage Technology driver Ver.14.5.0.1081
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-17
11MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver.20.19.15.4352
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-04
170MB
intel HD Graphics Driver Ver.10.18.14.4264
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
61MB
intel HD Graphics Driver Ver.10.18.14.4264
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
115MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Bluetooth Driver17.1.1411.504
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
192MB
intel Bluetooth điều khiển Ver.17.1.1529.1613
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-17
5MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver.17.13.11.5
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
263MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver.18.12.0.3
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-17
183MB
Intel Wireless Display Ver 5.1.28.0
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
141MB
Intel Wireless Display Ver.6.0.40.0
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-19
114MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek USB FE Family Controller Driver Ver.7.11.106.2014
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
4MB
Realtek USB FE Family Controller Driver Ver.10.1.506.2015
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-17
9MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver Ver.6.2.9600.39054
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
10MB
Realtek Card Reader driver Ver.10.0.10125.31214
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-17
12MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver. 15.9.5.3
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-04
115MB
Elan TouchPad driver Ver 15.9.5.3
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
116MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver3.0.2.54
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2016-01-27
9MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver. 8.0.10100.71
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2016-01-08
14MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver. 8.1.10600.1
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-19
18MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1510.501
Cửa sổ 10 64bit
2016-03-03
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1510.501
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver.1.0.1507.1001
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
79MB
LG Power Manager Suite Ver5.00.13.05.2001
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
6MB
LG Power Manager Suite Ver 6.00.13.05.2001
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
6MB
LG thông minh Cập nhật Chương trình Ver.4.07.1110.01
Cửa sổ 7 64bit
2016-01-08
35MB
LG thông minh Cập nhật Chương trình Ver.4.07.1110.01
Cửa sổ 7 32bit
2016-01-08
35MB
LG Chế độ đọc Ver.1.0.1507.3101
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-19
13MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver.1.0.1508.1401
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-19
33MB
LG Power Manager Suite Ver.1.0.1507.1701
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-19
1MB
LG Update Center Ver 1.0.1509.1502
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-19
20MB