LG 15Z950, 15ZD950 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LG 15Z950 Laptop

Tải về LG 15Z950 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
DTS Sound Ver 1.0.2.4700
Cửa sổ 10 64bit
2015-09-01
7MB
Conexant HD Audio Driver Ver 8.66.14.50
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
56MB
Conexant HD Audio Driver Ver 8.65.56.51
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-25
56MB
Conexant HD Audio Driver Ver 8.65.56.51
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-25
56MB
Conexant HD Audio Driver Ver 8.65.56.51
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-10
56MB
DTS Sound Ver 1.02.0700
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
59MB
DTS Sound Ver 1.02.0700
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
59MB
DTS Sound Ver 1.01.10000
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
6MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver Ver 10.1.1.9
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 14.5.0 1081
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
11MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 11.0.0.1157
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
21MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 13.5.0.1056
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
63MB
Intel Chipset Driver Ver 10.0.22
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
2MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
70MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 10.0.30.1072
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
70MB
Intel Chipset Driver Ver 10.0.22
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
2MB
Quản lý Intel cơ Driver Interface Ver 10.0.30.1072
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
70MB
Intel Chipset Driver Ver 10.0.22
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
2MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 13.5.0.1056
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
63MB
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid driver Ver 13.5.0.1056
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
11MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel HD Graphics Driver Ver.20.19.15.4352
Cửa sổ 10 64bit
2016-02-05
170MB
intel HD Graphics Driver Ver 10.18.14.4139
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-25
114MB
intel HD Graphics Driver Ver 10.18.14.4139
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-25
114MB
intel HD Graphics Driver Ver 10.18.14.4062
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
64MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1524.1353
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
6MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1409.486
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
191MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1409.486
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
191MB
Intel Bluetooth APTX Audio Driver Ver 17.0.1430.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
2MB
Driver intel Bluetooth Ver 17.1.1407.474
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
31MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel Wireless Lan điều khiển Ver. 18.11.0.8
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
190MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.13.11.5
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
261MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.13.11.5
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
261MB
intel Wireless Lan điều khiển Ver 17.13.2.2
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
137MB
Intel Wireless Display Ver 5.1.20.0
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
141MB
Intel Wireless Display Ver 5.1.20.0
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
141MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Fast Ethernet driver Ver 10.1.506.2015
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
9MB
Realtek Fast Ethernet driver Ver 7.11.0106.2014
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
4MB
Realtek Fast Ethernet driver Ver 8.13.0106.2014
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
4MB
Realtek Fast Ethernet driver Ver 7.11.0106.2014
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
4MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 10.0.10125.31214
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
12MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.39054
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
10MB
Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.39054
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
10MB
Realtek USB2.0 Card Reader driver Ver 6.2.9600.39054
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Elan TouchPad driver Ver 15.9.2.1
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-24
123MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.21.4
Cửa sổ 7 64bit
2015-03-25
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.21.4
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-03-25
115MB
Elan TouchPad driver Ver 11.9.20.2
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
115MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel USB 3.0 driver Ver 3.0.2.54
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
5MB
intel USB 3.0 driver Ver 3.0.2.54
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1508.1201
Cửa sổ 10 64bit
2015-08-18
9MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 8.1.10600.14
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
18MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 8.0.10100.71
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
14MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 8.0.10100.71
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
14MB
VBulletin động Intel và nhiệt Khung điều khiển Ver 8.0.10100.7
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
14MB
Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1701
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
5MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Update Center Ver 1.0.1509.1502
Cửa sổ 10 64bit
2015-11-19
20MB
LG Trung tâm Kiểm soát ver.1.0.1507.1501
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-29
22MB
OSD3 (On Screen Display) Ver. 1.0.1507.1001
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
80MB
LG Chế độ đọc Ver 1.0.1507.101
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
13MB
LG Power Manager Ver 1.0.1507.1701
Cửa sổ 10 64bit
2015-07-28
1MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-05-27
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 7 64bit
2015-05-27
80MB
OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1503.1101
Cửa sổ 7 32bit
2015-05-27
79MB
LG Face-Trong Ver 1.0.1504.101
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-04-02
55MB
Chương trình Cập nhật thông minh LG
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-13
30MB
LG Power Manager Suite Ver 6.00.1305.2001
Cửa sổ 7 32bit
2015-02-05
6MB
LG Chế độ đọc Ver 1.0.1411.2401
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-19
11MB
Trung tâm LG Cập nhật
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-19
16MB
LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1409.201
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
28MB
LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1410.101
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
5MB
LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1410.102
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
22MB
LG Power Manager Suite Ver 5.00.1305.2001
Cửa sổ 7 64bit
2015-01-09
6MB
LG Power Manager Suite Ver 1.0.1410.2401
Cửa sổ 8.1 64bit
2015-01-09
5MB
[Chương trình] (trung tâm LGsupport) Ver 1.0.1511.0501
2015-11-24
6MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
15Z950 Hệ thống BIOS Ver FD
Cửa sổ 64bit
2015-10-13
4MB
15Z950 Hệ thống BIOS Ver FD
Cửa sổ 64bit
2015-10-13
4MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *