LG A505, A510 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG A510 Laptop

Tải về LG A505, A510 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek audio cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6273)
Cửa sổ 7 64bit
06 / 30 / 2015
110,062K
điều khiển Realtek audio cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6273)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
110,070K
điều khiển Realtek audio cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6273)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
110,070K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel ME driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.0.1179)
cửa sổ 7
09 / 28 / 2011
5,468K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver 6.0.0.1179)
Cửa sổ 7, Windows XP
05 / 06 / 2011
5,468K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.6.0.1014)
Windows XP
05 / 06 / 2011
10,693K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.2.1007)
Windows XP
05 / 06 / 2011
2,451K
Intel® ME driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.0.1179)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
5,468K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.6.0.1014)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
10,213K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.2.1007)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
2,448K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.6.0.1014)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
10,213K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.2.1007)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
2,448K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.6.14.12.6669)
Windows XP
05 / 06 / 2011
99,399K
điều khiển Intel Graphics cho LG xách tay. (Ver 6.14.10.5313)
Windows XP
05 / 06 / 2011
22,678K
nVidia Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.6136)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
156,478K
điều khiển Intel Graphics cho LG xách tay. (Ver 8.15.10.2119)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
37,748K
nVidia Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.6136)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
120,211K
điều khiển Intel Graphics cho LG xách tay. (Ver 8.15.10.2119)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
35,371K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.288)
Windows XP
02 / 23 / 2012
49,718K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.5450)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 06 / 2011
60,022K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.4400)
Windows XP
05 / 06 / 2011
566,483K
WIDCOMM Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.3300)
Windows XP
05 / 06 / 2011
250,195K
WIDCOMM Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.3300)
Windows XP
05 / 06 / 2011
250,195K
Broadcom Bluetooth điều khiển USB cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.4000)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
190,341K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.288)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
49,663K
Broadcom Bluetooth điều khiển USB cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.4000)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
60,157K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.288)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
49,663K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.5.100.9.142)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 06 / 2011
416,426K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.5.100.9.142)
Windows XP
05 / 06 / 2011
406,358K
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.8.1)
Windows XP
05 / 06 / 2011
9,502K
Intel Wireless ABG / AGN driver cho LG xách tay. (Ver.13.2.1.5)
Windows XP
05 / 06 / 2011
144,719K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.13.2.0.30)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
41,651K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.13.2.0.30)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
36,338K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver.5.754.308.2010)
Windows XP
05 / 06 / 2011
5,416K
Azureware Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.8.1)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
9,502K
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.7.23.623.2010)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
5,512K
Azureware Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.8.1)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
9,502K
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.7.23.623.2010)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
5,512K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek FlashMedia khiển driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30113)
Windows XP
05 / 06 / 2011
8,216K
Realtek USB 2.0 Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30113)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
8,216K
Realtek USB 2.0 Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30113)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
8,217K
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.2726)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 06 / 2011
89,545K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.2726)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
89,558K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.2726)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
89,558K
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
FingerPrinter driver cho LG xách tay. (Ver.9.0.8.21)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
52,014K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.3.00.1008.1101)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
52,014K
FingerPrinter driver cho LG xách tay. (Ver.9.0.8.21)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
52,587K
[Chương trình / Common] Fingerprinter driver cho LG xách tay. (Ver.9.0.8.21)
05 / 06 / 2011
52,544K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics TouchPad trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.15.0.11.0)
Windows XP
05 / 06 / 2011
29,933K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.0.11.00)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
29,933K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.0.11.00)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
29,933K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
IIPS driver cho LG xách tay. (Ver.1.2.0.1002)
Windows XP
05 / 06 / 2011
1,077K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.0)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
28,661K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
28,655K
IIPS driver cho LG xách tay. (Ver.1.2.0.1002)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 06 / 2011
2,895K
chương trình SRS cho LG xách tay. (Ver.4.1.0.0)
Windows XP
05 / 06 / 2011
1,166K
LG Magnifier driver cho LG xách tay. (Ver.1.4008.0912.01)
Windows XP
05 / 06 / 2011
3,393K
OSD (On Screen Display) trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.00.1007.0201)
Windows XP
05 / 06 / 2011
2,548K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.3.00.1008.1101)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
4,181K
TriDef 3D driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.9)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
31,349K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.11.1011.2301)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
1,362K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.6.01.1101.0501)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
12,581K
LG thông minh điều khiển Care cho LG xách tay. (Ver.1.0.1008.2401)
Cửa sổ 7 64bit
05 / 06 / 2011
1,391,270K
Cửa sổ 7 Hotfix cho LG xách tay. (Ver.KB975496)
Cửa sổ 7 32bit
05 / 06 / 2011
718K
Cửa sổ 7 Hotfix cho LG xách tay. (Ver.KB974476)
Cửa sổ 7 32bit
05 / 06 / 2011
718K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.2.35.1005.1201)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
2,705K
TriDef 3D driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.9)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
31,349K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.00.1008.0901)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
1,380K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.5.01.1101.1101)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
15,763K
LG thông minh điều khiển Care cho LG xách tay. (Ver.1.0.1007.2801)
cửa sổ 7
05 / 06 / 2011
1,391,270K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho A510 / A505 / C400 / A410 / A405 Model (Ver 3G11)
cửa sổ 7
11 / 25 / 2011
2,891K
Hệ thống BIOS cho A510 / A505 / C400 / A410 / A405 Model (Ver.3F82)
cửa sổ 7
11 / 25 / 2011
3,207K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
11 / 17 / 2010
5,207K