LG A515 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Driver, Phần mềm


LG A515 Máy tính xách tay

Tải về LG A515 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6196)
Windows XP
03 / 23 / 2012
101,916K
Realtek Sound driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6267)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
108,845K
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6267)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
109,689K
Realtek SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.10.0600)
cửa sổ 7
10 / 12 / 2011
13,057K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6196)
cửa sổ 7
10 / 12 / 2011
102,675K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
Windows XP
03 / 23 / 2012
4,045K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
Windows XP
03 / 23 / 2012
9,961K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1021)
Windows XP
03 / 23 / 2012
83,833K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.2.1164)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
4,045K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
9,961K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1021)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
2,544K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1015)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
62,480K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.2.1164)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
4,045K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
9,961K
Intel Rapid Storage (SATA AHCI Controller) điều khiển cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
Windows XP
10 / 12 / 2011
230K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 23 / 2012
118,875K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
118,875K
nVidia điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.6.14.12.6696)
Windows XP
03 / 23 / 2012
99,575K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.6.14.10.5323)
Windows XP
03 / 23 / 2012
22,678K
Intel Graphics Driver cho LG xách tay. (Ver 8.15.10.2274)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
66,420K
nVidia điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.6696)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
158,516K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2274)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
81,737K
nVidia điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.6696)
cửa sổ 7
10 / 12 / 2011
120,287K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.0518)
Windows XP
03 / 23 / 2012
152,747K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.288)
Windows XP
03 / 23 / 2012
201,534K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.5700)
Windows XP
03 / 23 / 2012
185,088K
lái xe Motorola Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0.02.288)
cửa sổ 7
03 / 21 / 2012
49,663K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.6300)
cửa sổ 7
10 / 17 / 2011
60,058K
Intel Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.67.20443)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
168,424K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.6.3.0.6300)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
120,125K
lái xe Motorola Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0.02.288)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
49,663K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.10.0)
Windows XP
03 / 23 / 2012
6,554K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.14.0.1.2)
Windows XP
03 / 23 / 2012
43,532K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.14.0.1.2)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
43,532K
Ralink Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.3.01.15.0)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
30,398K
Azureware Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.3.01.15.0)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
30,375K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.14.0.1.2)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
278,872K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.14.0.0.113)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
130,898K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros LAN driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.36)
Windows XP
03 / 23 / 2012
4,741K
Atheros LAN driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.36)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
4,741K
Atheros LAN driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.36)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
4,741K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30127)
Windows XP
03 / 23 / 2012
9,649K
Realtek USB 2.0 đọc driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30127)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
9,649K
Realtek USB 2.0 đọc driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30127)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
9,652K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.1.6.0)
Windows XP
03 / 23 / 2012
32,605K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.1.6.0)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
32,605K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.1.6.0)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
32,605K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.4008.0912.01)
Windows XP
03 / 23 / 2012
3,391K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.7.02.1101.1801)
Windows XP
03 / 23 / 2012
32,605K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3308)
Windows XP
03 / 23 / 2012
89,817K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.4.00.1007.0201)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
2,703K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 6.02.1101.1101)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
17,873K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
123,444K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.11.1011.2301)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
1,362K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3308)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
89,817K
Fingerprint Sensor thiết bị điều khiển cho LG xách tay. (Ver.9.0.8.21)
cửa sổ 7
10 / 17 / 2011
52,544K
chương trình TriDef 3D cho LG Máy tính xách tay (Ver.1.1.3)
cửa sổ 7
10 / 17 / 2011
37,712K
LG Cập nhật thông minh điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0RF)
cửa sổ 7
10 / 17 / 2011
28,031K
chương trình TriDef 3D cho LG Máy tính xách tay (Ver.1.1.3)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
37,712K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3308)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
89,817K
SRS driver cho LG xách tay. (Ver.1.10.0600)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
13,592K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.11.1011.2301)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
1,362K
EzManual driver cho LG xách tay. (Ver.3.0310.1129.1)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
425,801K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.3.00.1012.1001)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
4,219K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 6.07.1101.0501)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
27,431K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
39K
Norton AntiVirus driver cho LG xách tay. (Ver.18.0.0.128)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 17 / 2011
245,539K
Fingerprint Sensor thiết bị điều khiển cho LG xách tay. (Ver.9.0.8.21)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
49,112K
Finger Print lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.0.8.21)
Windows XP
10 / 12 / 2011
52,544K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 12 / 2011
23,255K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TriDef 3D chương trình cho LG xách tay. (Ver.1.1.9)
cửa sổ 7
10 / 17 / 2011
37,923K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho A520 / A515 / P420 / PD420 Model (Ver.U262)
cửa sổ 7
04 / 02 / 2012
4,647K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
04 / 15 / 2011
5,862K