LG A540 Máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG A540 Laptop

Tải về Trình điều khiển LG XNOTE A540 máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.11.8400
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
17MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6570
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
175MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6570
Cửa sổ 7 64bit
2012-03-19
175MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.11.8400
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
17MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.5.0.1026
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
10MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 7.0.0.1144
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
2MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.2.0.1030
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
1MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.2.0.1030
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
1MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.5.0.1026
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
10MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 7.0.0.1144
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2598
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
168MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.17.12.8611
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
166MB
XNOTE nVidia GeForce driver Ver 8.17.12.8611
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
167MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2598
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
145MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 6.5.1.1201
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
160MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 1.0.90.20620
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
129MB
Trình điều khiển XNOTE Ralink Bluetooth Ver 9.1.6.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
49MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 1.0.90.20620
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
129MB
Trình điều khiển XNOTE Ralink Bluetooth Ver 9.1.6.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
49MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 6.5.1.1201
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
160MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 14.3.1.1
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
199MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.2.8.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
13MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 14.3.1.1
Cửa sổ 7 64bit
2012-03-19
199MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.2.8.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
13MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 2.2.14.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-01-16
120MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 2.2.14.0
Cửa sổ 7 64bit
2011-12-23
120MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 2.0.8.8
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
2MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 2.0.8.8
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
2MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.86
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
5MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.86
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
5MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Synaptics TouchPad driver Ver 15.3.36.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-05
41MB
XNOTE Synaptics TouchPad driver Ver 15.3.36.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-05
41MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE USB 3.0 driver Ver 6.1.7600.3105
Cửa sổ 7 32bit
2012-07-06
18MB
XNOTE USB 3.0 driver Ver 6.1.7600.3105
Cửa sổ 7 64bit
2012-07-06
18MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 10.00.1308.1901
Cửa sổ 7 64bit
2013-08-21
9MB
XNOTE LG cảm ứng Nút Hỗ trợ Ver 1.00.1204.1201
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-12
5MB
XNOTE LG cảm ứng Nút Hỗ trợ Ver 1.00.1204.1201
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-12
5MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.18.1111.2201
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
1,007KB
XNOTE LG thông minh Trang Ver 1.0.1201.1001
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
74MB
XNOTE LG Truyền thông FUNtasia Ver 1.0.1111.1701
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
121MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 6.00.1201.1701
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
5MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.00.1112.2601
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
393MB
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 11.00.1201.0901
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
8MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1110.1901
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
12MB
XNOTE LG Network Manager Ver 1.00.1201.1301
Cửa sổ 7 32bit
2012-03-23
34MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 9.1AS
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-16
35MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.00.1112.2601
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-15
393MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.18.1111.2201
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
1,007KB
XNOTE LG Truyền thông FUNtasia Ver 1.0.1111.1701
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
121MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 5.00.1201.0601
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
4MB
XNOTE LG thông minh Trang Ver 1.0.1201.1001
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
74MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1110.1901
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
12MB
XNOTE LG Network Manager Ver 1.00.1201.1301
Cửa sổ 7 64bit
2012-02-14
34MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.48
Cửa sổ 7 32bit
2011-11-02
5MB
XNOTE tốc cache Ver 1.0.48
Cửa sổ 7 64bit
2011-11-02
6MB