LG AD520 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG AD520 Laptop

Tải về LG XNOTE AD520 máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.6196
Windows XP
2011-03-09
100MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.6196
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
100MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.6196
Cửa sổ 7 64bit
2010-12-29
100MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Rapid Storage (SATA AHCI Controller) điều khiển Ver 10.1.0.100
Windows XP
2011-03-18
309KB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 7.0.0.1144
Windows XP
2011-03-09
4MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.1.0.1008
Windows XP
2011-03-09
9MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.2.0.1021
Windows XP
2011-03-09
2MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.2.0.1021
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.1.0.1008
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
9MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 7.0.2.1164
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
4MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 7.0.2.1164
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-04
4MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.2.0.1015
Cửa sổ 7 64bit
2010-12-29
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 10.1.0.1008
Cửa sổ 7 64bit
2010-12-29
9MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.5323
Windows XP
2011-03-09
22MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2274
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
65MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2274
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-04
80MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.02.288
Windows XP
2011-03-09
48MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 5.6.0.5700
Windows XP
2011-03-09
180MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 1.0.2.0518
Windows XP
2011-03-09
149MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 6.3.0.6300
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
58MB
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.02.288
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
48MB
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.02.288
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-27
48MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 6.3.0.6300
Cửa sổ 7 64bit
2011-01-04
117MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 14.0.1.2
Windows XP
2011-07-19
273MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.10.0
Windows XP
2011-03-09
6MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.01.15.0000
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
29MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 14.0.1.2
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
42MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 14.0.1.2
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-04
48MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.01.15.0000
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-04
29MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.36
Windows XP
2011-03-09
4MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.36
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
4MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.36
Cửa sổ 7 64bit
2010-12-29
4MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek FlashMedia Controller Driver Ver 6.1.7600.30127
Windows XP
2011-03-09
9MB
XNOTE Realtek FlashMedia Controller Driver Ver 6.1.7600.30127
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
9MB
XNOTE Realtek FlashMedia Controller Driver Ver 6.1.7600.30127
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-04
9MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 15.1.6.0
Windows XP
2011-03-09
32MB
XNOTE TouchPad driver Ver 15.1.6.0
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
32MB
XNOTE TouchPad driver Ver 15.1.6.0
Cửa sổ 7 64bit
2010-12-29
32MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 7.02.1101.1801
Windows XP
2011-03-09
2MB
XNOTE LG Magnifier Ver 4008.0912.01
Windows XP
2011-03-09
3MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.11.1011.2301
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
1MB
XNOTE LG Truyền thông FUNtasia Ver 1.0.1102.0801
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
120MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 6.02.1101.1101
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
17MB
XNOTE LG Magnifier Ver 4.00.1007.0201
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-07
2MB
XNOTE LG Magnifier Ver 3.00.1012.1001
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-04
4MB
XNOTE LG Truyền thông FUNtasia Ver 1.0.1102.0801
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-04
120MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 6.07.1101.0501
Cửa sổ 7 64bit
2011-02-24
14MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.11.1011.2301
Cửa sổ 7 64bit
2010-12-29
1MB