LG C500, CD500 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG C500 Laptop

Tải về LG XNOTE C500, CD500 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.6101
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
60MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.6101
Windows XP
2010-10-11
94MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.6101
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-25
60MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.1.1025
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 9.6.0.1014
Windows XP
2010-10-11
10MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.1.1025
Windows XP
2010-10-11
2MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 6.0.0.1179
Windows XP
2010-10-08
5MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 6.0.0.1179
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-28
5MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 9.6.0.1014
Cửa sổ 7 64bit
2010-09-27
10MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 9.6.0.1014
Cửa sổ 7 32bit
2010-09-01
10MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.1.1.1025
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-25
2MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 6.0.0.1179
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
5MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2413
Cửa sổ 7 32bit
2011-07-04
38MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2413
Cửa sổ 7 64bit
2011-07-04
40MB
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.5322
Windows XP
2011-03-25
17MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.2.267
Cửa sổ 7 32bit
2010-12-16
68MB
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.1.227
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
84MB
Trình điều khiển XNOTE Motorola Bluetooth Ver 3.0.1.237
Windows XP
2010-10-11
51MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.14.0
Windows XP
2011-03-25
30MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.12.0
Cửa sổ 7 64bit
2011-03-02
31MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.1.12.0
Cửa sổ 7 32bit
2011-03-02
31MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 13.1.1.1
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
47MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 13.1.1.1
Windows XP
2010-10-11
36MB
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 13.1.1.1
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-25
41MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.26
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
4MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.35
Windows XP
2010-10-11
4MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 1.0.0.26
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-25
4MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Alcor Micro FlashMedia Controller Driver Ver 1.0.17.58
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
6MB
XNOTE Alcor Micro FlashMedia Controller Driver Ver 1.0.19.60
Windows XP
2010-10-11
6MB
XNOTE Alcor Micro FlashMedia Controller Driver Ver 1.0.17.58
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-25
6MB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Foxlink WebCam driver Ver 6.1.7600.0031
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
5MB
XNOTE Chicony WebCam driver Ver 1.10.0402.01
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
2MB
XNOTE Foxlink WebCam driver Ver 6.1.7600.0031
Windows XP
2010-10-11
5MB
XNOTE Chicony WebCam driver Ver 1.10.0402.01
Windows XP
2010-10-11
2MB
XNOTE Chicony WebCam driver Ver 1.10.0402.01
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-25
2MB
XNOTE Foxlink WebCam driver Ver 6.1.7600.0031
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-25
5MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 15.0.4.0
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
28MB
XNOTE TouchPad driver Ver 15.0.4.0
Windows XP
2010-10-11
28MB
XNOTE TouchPad driver Ver 15.0.4.0
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-25
28MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1011.0202
Cửa sổ 7 32bit
2010-11-16
387MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 6.02.1008.1001
Cửa sổ 7 64bit
2010-10-15
14MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 7.00.1007.0201
Windows XP
2010-10-08
2MB
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 7.0
Cửa sổ 7 32bit
2010-08-23
27MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 5.01.1004.2601
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
17MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.00.1004.2901
Cửa sổ 7 32bit
2010-07-01
1MB
XNOTE LG thông minh Cursor Ver 1.00.0910.2701
Cửa sổ 7 32bit
2010-02-25
1MB