LG EB500 máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG EB500 Laptop

Tải về LG XNOTE EB500 Máy tính xách tay Windows XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5436
Windows XP
2008-03-21
24MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5532
windows Vista
2008-03-13
38MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5506
Windows XP
2008-03-05
38MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5506
windows Vista
2008-01-14
17MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5413
Windows XP
2007-06-27
89MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5374
windows Vista
2007-05-15
35MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 8.3.0.1013
Windows XP
2007-06-22
2MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 8.3.0.1013
windows Vista
2007-05-15
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 7.15.10.1472
windows Vista
2008-08-06
19MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.476.0.0
windows Vista
2008-07-03
85MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.476.0.0
Windows XP
2008-05-20
131MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.471.0.0
windows Vista
2008-03-13
85MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.450.0.0
Windows XP
2008-03-05
89MB
XNOTE nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.5615
Windows XP
2008-03-03
59MB
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.432.0.0
windows Vista
2008-01-14
82MB
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.4820
Windows XP
2007-06-27
16MB
XNOTE nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.0133
Windows XP
2007-06-22
58MB
XNOTE intel GMA driver Ver 7.14.10.1244
windows Vista
2007-06-08
15MB
XNOTE nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.0119
windows Vista
2007-05-15
55MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 11.1.1.16
Windows XP
2008-01-22
103MB
XNOTE AzureWave LAN không dây BG driver Ver 5.3.0.45
Windows XP
2008-01-15
11MB
XNOTE AzureWave Wireless LAN BG điều khiển
windows Vista
2008-01-15
4MB
XNOTE Intel Pro / Wireless ABG driver Ver 11.1.1.11
Windows XP
2007-06-25
6MB
XNOTE AzureWave Wireless LAN BG điều khiển
windows Vista
2007-06-08
4MB
XNOTE Intel Pro / Wireless ABG driver Ver 11.1.0.86
windows Vista
2007-05-15
4MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 6.200.1130.2007
windows Vista
2008-03-13
4MB
XNOTE onboard Realtek LAN driver Ver 5.674.0807.2007
Windows XP
2008-03-05
4MB
Trình điều khiển XNOTE onboard Realtek LAN
windows Vista
2008-01-15
4MB
Trình điều khiển XNOTE onboard Realtek LAN
Windows XP
2007-06-25
4MB
Trình điều khiển XNOTE onboard Realtek LAN
windows Vista
2007-05-15
3MB
máy chụp ảnh
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG thông minh Cam Chương trình Ver 1.0007.0430.01
windows Vista
2007-05-15
4MB
XNOTE LG thông minh Cam Chương trình Ver 1.0007.0818.01
windows Vista
2007-08-29
4MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 10.0.7.0
Windows XP
2008-03-05
6MB
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.0.0
windows Vista
2008-01-15
5MB
XNOTE TouchPad driver Ver 8.4.2.0
Windows XP
2007-06-25
5MB
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
2007-05-15
5MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE O2Micro CardBus & & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2008-01-15
3MB
XNOTE O2Micro CardBus & & FlashMedia Controller Driver
Windows XP
2007-06-25
3MB
XNOTE O2Micro CardBus & & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-05-15
3MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE SCM (Control System Manager) Ver 2.0107.1121.07.62
windows Vista
2008-01-15
4MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2008-01-04
14MB
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (E500 / EB500) LG
Windows XP
2007-06-27
14MB
XNOTE IP hành Ver 3.0107.0216.01
Windows XP
2007-06-25
6MB
XNOTE SCM (Control System Manager) Ver 1.0207.0516.31
Windows XP
2007-06-25
3MB
XNOTE SCM (Control System Manager) Ver 2.0107.0330.05.11
windows Vista
2007-05-15
4MB
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (E500 / EB500) LG
windows Vista
2007-05-10
14MB
BIOS / Firmware
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
[[[[BIOS] XNOTE (E500) BIOS hệ thống (Windows XP)
2008-03-11
2MB
[[[BIOS] XNOTE (E500) BIOS hệ thống (Windows Vista)
2008-03-11
1MB
[[BIOS] XNOTE (E500-Jxxx, E500-Kxxx) BIOS hệ thống (Windows XP)
2008-03-06
1MB
[Firmware] XNOTE (E500) onboard Realtek LAN Cập nhật
2007-08-10
116KB