LG F1 / F2 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista, phần mềm


LG F1 Notebook PRO

Tải về Trình điều khiển LG F1 / F2 tốc kép Máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5357
windows Vista
09 / 01 / 2009
15,605K
LG xách tay Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5282
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
90,874K
AUDIO điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
90,907K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver cho F1 / F2
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
1,738K
LG Máy tính xách tay Intel Chipset Driver Ver 8.1.1.1010
windows Vista
08 / 31 / 2009
1,323K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay intel GMA driver Ver 7.14.10.1437
windows Vista
06 / 16 / 2010
17,261K
Intel Video Driver cho F1 / F2 / FS / FE
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,222K
LG Máy tính xách tay Intel 945GM driver Ver 6.14.10.4516
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,238K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Máy tính xách tay Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
3,319K
LG xách tay Ralink Wireless BG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
350K
LG Máy tính xách tay Intel Pro / Wireless ABG driver Ver 10.6.0.29
windows Vista
08 / 31 / 2009
3,605K
LG xách tay Ralink Wireless BG điều khiển
windows Vista
08 / 31 / 2009
311K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay onboard Realtek LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
4,844K
LG Máy tính xách tay (F1 / F2) onboard Realtek LAN driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
3,938K
Ethernet / LAN Driver cho F1 / F2
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
4,844K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Agere Systems AC97 Modem Driver Ver 2.1.60.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
745K
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.75.0
windows Vista
08 / 31 / 2009
678K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay O2Micro CardBus & & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
08 / 31 / 2009
2,479K
LG xách tay O2Micro CardBus Ver 5.1.2600.0 điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
1,909K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay TouchPad driver Ver 3.0.4.1
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,271K
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.0.0
windows Vista
08 / 31 / 2009
5,126K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay IP hành Ver 3.0106.0718.01
Windows XP
08 / 31 / 2009
6,827K
LG xách tay Chương trình Cập nhật thông minh của LG
Windows XP
08 / 31 / 2009
13,081K
LG xách tay SCM (Control System Manager) Ver 2.0107.0126.04
windows Vista
08 / 31 / 2009
4,920K
LG xách tay SCM (Control System Manager) Ver 1.0206.0718.24
Windows XP
08 / 31 / 2009
3,264K
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-04-06
13MB