LG M2 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG XNOTE M2 Laptop

Tải về LG XNOTE M2 máy tính xách tay Windows XP, trình điều khiển Windows Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5433
Windows XP
2007-06-27
43MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5391
windows Vista
2007-04-25
16MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5374
windows Vista
2007-02-28
14MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5350
windows Vista
2007-02-22
14MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5294
Cửa sổ 2000, Windows XP
2007-02-12
91MB
XNOTE (M2) Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5224
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-08-23
26MB
XNOTE (M2) Realtek SRS SurroundXT driver Ver 3.4.0.0
Windows XP
2006-08-23
881KB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Chipset Driver
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2007-02-22
18MB
XNOTE (M1 / M2 / P1 / P2 / S1 / T1) Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI kiểm soát
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-08-23
18MB
XNOTE (M2) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-08-23
1MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 7.14.10.1437
windows Vista
2008-08-20
16MB
XNOTE intel GMA driver Ver 7.14.10.1283
windows Vista
2007-11-15
15MB
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.4833
Windows XP
2007-10-02
16MB
XNOTE intel GMA driver Ver 6.14.10.4820
Windows XP
2007-05-17
16MB
XNOTE nVidia GeForce Go 7300 / 7600 driver Ver 7.15.11.5686
windows Vista
2008-10-08
55MB
XNOTE nVidia GeForce Go 7300 / 7600 driver Ver 6.14.11.5686
Windows XP
2008-08-19
66MB
XNOTE (M1 / M2) nVidia GeForce Go 7300 / 7400 / 7600 driver Ver 8.6.1.9
Cửa sổ 2000, Windows XP
2007-03-30
22MB
XNOTE nVidia GeForce Go 7300 / 7400 / 7600 driver Ver 7.15.10.9755
windows Vista
2007-02-22
34MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.
windows Vista
2007-08-07
46MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 2.6.0.9
Windows XP
2007-08-07
25MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
windows Vista
2007-02-22
3MB
XNOTE (M2) Intel Pro / Wireless LAN ABG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-08-23
3MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Onboard Agere Systems LAN
Windows XP
2007-06-29
2MB
Trình điều khiển XNOTE Onboard Agere Systems LAN
windows Vista
2007-02-22
390KB
XNOTE (M2) Onboard Agere Systems LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-08-23
2MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
2007-02-22
761KB
XNOTE (M2) Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.64
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-08-24
825KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-09-05
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-02-22
4MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-09-22
6MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
2007-02-22
11MB
XNOTE (M2) TouchPad driver Ver 8.2.24.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-08-24
5MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Pin Miser Ver 5.0007.0919.01
windows Vista
2008-01-22
3MB
XNOTE Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
2007-04-20
2MB
XNOTE (M2) Pin Miser Ver 4.0106.0515.01
Windows XP
2006-08-24
2MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
2007-10-24
5MB
XNOTE (M2) CardBus & Flash Media Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-08-24
3MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0707.0806.01
Windows XP
2007-08-16
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-04-06
13MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
Windows XP
2007-04-06
13MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE (M1 / P1 / S1 / T1) LG Status Chỉ Ver 1.0006.0719
Windows XP
2006-09-12
1MB
XNOTE (M2 / P2) LG Status Chỉ Ver 1.0006.0719
Windows XP
2006-09-12
1MB
XNOTE (M2) IP hành Ver 3.0106.0424.01
Windows XP
2006-08-24
6MB
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (M2) LG
Windows XP
2006-08-24
12MB
XNOTE (M2) OSD (On Screen Display) Ver 1.3606.0421.01
Windows XP
2006-08-24
2MB