LG M500, MB500 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG M500 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE M500 / MB500 Máy tính xách tay Windows XP, trình điều khiển Windows Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5433
Windows XP
2007-06-27
43MB
XNOTE Realtek SRS SurroundXT driver Ver 4.00.0300
Windows XP
2007-06-27
939KB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5406
windows Vista
2007-06-08
16MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2007-06-27
20MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 8.2.0.1014
Windows XP
2007-06-27
1MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 8.3.0.1013
windows Vista
2007-05-15
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.7482
windows Vista
2008-08-08
61MB
XNOTE nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.5686
Windows XP
2008-01-16
66MB
XNOTE nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.5686
windows Vista
2008-01-16
55MB
XNOTE nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.5660
Windows XP
2007-10-18
66MB
XNOTE nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.5660
windows Vista
2007-10-18
55MB
XNOTE nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 6.14.11.0133
Windows XP
2007-06-28
66MB
XNOTE nVidia GeForce 8400 / 8600 driver Ver 7.15.11.0119
windows Vista
2007-05-15
55MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 5.4.240.1
Windows XP, Windows Vista
2009-01-07
78MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.
windows Vista
2007-08-07
46MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 2.6.0.9
Windows XP
2007-08-07
25MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Wireless ABG / AGN driver Ver 11.5.0.34
Windows XP, Windows Vista
2008-01-15
190MB
XNOTE Intel Next-Gen Wireless AGN driver Ver 11.1.0.100
Windows XP
2007-06-27
6MB
XNOTE Intel Next-Gen Wireless LAN AGN driver Ver 11.1.0.0100
windows Vista
2007-05-15
4MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Onboard Intel LAN
Windows XP
2007-06-27
1,018KB
Trình điều khiển XNOTE Onboard Intel LAN
windows Vista
2007-05-15
1,018KB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
2007-06-27
759KB
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
2007-06-08
734KB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-09-05
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
Windows XP
2007-06-27
6MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-05-15
4MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.2.0
Windows XP
2007-06-27
5MB
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.16.0
windows Vista
2007-05-15
11MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Pin Miser Ver 5.0007.0919.01
windows Vista
2008-01-22
3MB
XNOTE Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
2007-06-27
2MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
2007-10-24
5MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG Cập nhật thông minh Chương trình Ver 1.1
Windows XP
2010-03-08
15MB
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 1.3508.0228.01
Windows XP
2008-03-11
2MB
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 2.3208.0102.01
windows Vista
2008-03-11
2MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0707.0806.01
Windows XP
2007-08-16
1MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 1.0507.0410.01
Windows XP
2007-06-27
2MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0607.0326.01
Windows XP
2007-06-27
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-06-26
14MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 2.0507.0424.01
windows Vista
2007-06-26
1MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] XNOTE (M500) Hệ thống BIOS Ver F.20
2010-08-12
4MB