LG N460 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


LG N460 Laptop

Tải về LG N460 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.7037)
Cửa sổ 8.1 64bit
28 / 08 / 2014
220,791K
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.6602)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
186,350K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1021)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
2,920K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.4.0.1026)
Cửa sổ 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,201K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG. (Ver 12.8.0.1016)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
16,527K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG. (Ver 8.1.0.1263)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
48,927K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG (Ver 11.6.0.1030)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
29 / 06 / 2015
30,606K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver 9.5.14.1724)
Cửa sổ 8.1 32bit, Windows 8.1 64bit
26 / 05 / 2014
57,404K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver 8.0.10.1464)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
54,541K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay. (Ver 11.1.0.1006)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
11,401K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1020)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
2,913K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2867)
Cửa sổ 8.1 64bit
28 / 08 / 2014
139,425K
điều khiển AMD Radeon đồ họa cho LG xách tay. (Ver 8.982.10.6)
Cửa sổ 8,1 64bit
24 / 03 / 2014
483,059K
điều khiển AMD Radeon đồ họa cho LG xách tay. (Ver 13.152.0.0)
Cửa sổ 8,1 64bit
24 / 03 / 2014
289,005K
điều khiển AMD Radeon đồ họa cho LG xách tay. (Ver 8.951.9.9)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
489,229K
intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 8.15.10.2712)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
152,028K
intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 8.15.10.2712)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 07 / 2013
113,646K
intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2843)
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
152,098K
điều khiển AMD Radeon đồ họa cho LG xách tay. (Ver 8.982.10.6)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
475,790K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Intel Centrino Wireless Bluetooth cho LG. (Ver 3.1.1309.390)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
31,649K
lái xe Ralink Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.2.0.0)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
83,051K
lái xe Ralink Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 9.2.10.8)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
74,476K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver 5.0.29.8105)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
23,376K
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.40.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
26 / 05 / 2014
254,421K
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.1.29.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
26 / 05 / 2014
219,403K
Ralink (Azurewave) Mạng LAN không dây N driver cho LG xách tay. (Ver 3.2.13.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
26 / 05 / 2014
11,079K
/ Realtek (QCOM) Mạng LAN không dây N lái xe Palladium cho LG xách tay.
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
28,838K
intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
85,411K
intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.1.1.1)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 07 / 2013
191,179K
intel Wireless Lan driver cho LG xách tay. (Ver 15.5.5.47)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
24 / 04 / 2013
80,347K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver 2.1.0.21)
Cửa sổ 8.1 64bit
28 / 08 / 2014
5,915K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver 2.0.14.15)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
26 / 05 / 2014
5,185K
Onboard lái Atheros LAN cho LG xách tay. (Ver 2.1.0.5)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
5,658K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.9600.28145)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
10,615K
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.1.7601.28099)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
10,884K
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.2.8400.28124)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
10,895K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver 17.0.9.1)
Cửa sổ 8.1 64bit
28 / 08 / 2014
142,350K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver 16.2.12.12)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
43,721K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver 15.3.36.0)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
42,711K
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
intel trình điều khiển USB 3.0 cho LG xách tay. (Ver 1.0.4.225)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
13,793K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.801)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
30 / 06 / 2015
19,942K
lái xe Trung tâm chăm sóc của LG cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.2702)
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
10,424K
Chương trình LG Update Center cho LG Máy tính xách tay (Ver 1.0.1210.401)
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
14,008K
LG Mạng Share cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.2601)
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
19,698K
LG thông minh Share cho LG xách tay. (Ver 2.0.1209.2703)
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
84,126K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit
30 / 06 / 2015
1,471K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 64bit
30 / 06 / 2015
1,648K
Máy bay điều khiển chế độ cho LG xách tay. (Ver 1.0.1212.1701)
Cửa sổ 8.1 64bit
29 / 06 / 2015
5,842K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 10.00.1205.1101)
Cửa sổ 7 64bit
26 / 05 / 2014
9,188K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 11.00.1204.1801)
Cửa sổ 7 32bit
26 / 05 / 2014
8,358K
LG Chăm sóc thông minh cho LG xách tay. (Ver 1.0.1204.1801)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
403,147K
Giám đốc LG Mạng cho LG xách tay. (Ver 1.00.1204.1301)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
64,256K
Giám đốc LG Speed ​​cho LG xách tay. (Ver 1.0.1203.0201)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
14,883K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 6.00.1205.1401)
Cửa sổ 7 32bit
05 / 07 / 2013
6,815K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver 2.19.1203.0501)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
1,400K
LG thông minh Share cho LG xách tay. (Ver 2.01.1204.0901)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
05 / 07 / 2013
172,659K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0NO)
Cửa sổ 7 32bit
04 / 07 / 2013
36,452K
LG thông minh BTN driver cho LG xách tay. (Ver 1.00.1202.1701)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
5,240K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.3600)
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
04 / 07 / 2013
19,678K
LG thông minh BTN driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1209.1801)
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
8,302K
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.601)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
3,432K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2001)
Cửa sổ 8 64bit
04 / 07 / 2013
10,983K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.1601)
Cửa sổ 8 32bit
04 / 07 / 2013
10,335K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1NO)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
36,457K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 5.00.1205.1401)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 07 / 2013
6,995K
SRS lái 3D Wide cho LG xách tay. (Ver 1.12.5500)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
04 / 07 / 2013
19,968K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho N460 / N560 Model (Ver. R113)
Cửa sổ 8 64bit
14 / 11 / 2012
4,401K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hướng dẫn sử dụng
02 / 11 / 2012
17,396K

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *