LG N560 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


LG XNOTE N560 Máy tính xách tay

Tải về LG N560 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1 và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 8 64bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 64bit
2014-06-05
22MB
XNOTE SRS 3D Wide driver Ver 1.12.9500
Cửa sổ 7 32bit
2014-06-05
22MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.7037
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
213MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6710
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
167MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6602
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
181MB
XNOTE Realtek High Definition Audio Driver Ver 6.0.1.6602
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
181MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 9.5.14.1724
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
55MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 12.8.0.1016
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
16MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.4.0.1026
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
5MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1021
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.6.0.1030
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
29MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.1.0.1263
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
47MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1020
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
2MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.1.0.1006
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
5MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.0.10.1464
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
53MB
XNOTE Công nghệ Intel Rapid Storage driver Ver 11.1.0.1006
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
5MB
XNOTE Intel Chipset Driver Ver 9.3.0.1020
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
2MB
Quản lý Intel XNOTE cơ Driver Interface Ver 8.0.10.1464
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
53MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE AMD Radeon driver Ver 8.982.10.6
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
466MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2867
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
134MB
XNOTE AMD Radeon driver Ver 8.982.10.6
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
466MB
XNOTE intel GMA driver Ver 9.17.10.2843
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
148MB
XNOTE AMD Radeon driver Ver 8.951.9.9
Cửa sổ 7 64bit
2012-08-10
477MB
XNOTE AMD Radeon driver Ver 8.951.9.9
Cửa sổ 7 32bit
2012-08-10
477MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2712
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
111MB
XNOTE intel GMA driver Ver 8.15.10.2712
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
148MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 3.1.1309.390
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
30MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 12.0.0.7850
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
169MB
Trình điều khiển XNOTE Ralink Bluetooth Ver 9.2.10.8
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
72MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.6.23.40059
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
75MB
Trình điều khiển XNOTE Ralink Bluetooth Ver 9.1.692.42
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
53MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 6.5.1.2300
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
233MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.0.15.30150
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
321MB
Trình điều khiển XNOTE intel Bluetooth Ver 2.0.15.30150
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
321MB
Trình điều khiển XNOTE Ralink Bluetooth Ver 9.1.692.42
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
53MB
Trình điều khiển XNOTE Broadcom Bluetooth Ver 6.5.1.2300
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
233MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.6.1.6
Cửa sổ 7 64bit
2013-06-28
314MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.6.1.6
Cửa sổ 7 32bit
2013-06-28
314MB
XNOTE intel Wireless Lan điều khiển Ver 15.6.1.6
Cửa sổ 8 64bit
2013-06-28
314MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 5.0.2.0
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
19MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.2.13.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
10MB
XNOTE Ralink Wireless LAN N điều khiển Ver 3.2.13.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
10MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.5.40.0
Cửa sổ 8 64bit
2013-01-04
248MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.1.29.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-05-25
214MB
XNOTE Intel Wireless Display Ver 3.1.29.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-05-24
214MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 2.1.0.21
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
5MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 2.1.0.5
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
5MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 2.0.14.15
Cửa sổ 7 32bit
2012-10-08
5MB
XNOTE Onboard Atheros LAN driver Ver 2.0.14.15
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
5MB
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.9600.28145
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
10MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.2.8400.28124
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
16MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.28099
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
10MB
XNOTE Realtek PCIE Card Reader driver Ver 6.1.7601.28099
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
10MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Synaptics TouchPad driver Ver 17.0.9.1
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
138MB
XNOTE Synaptics TouchPad driver Ver 16.2.12.12
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
42MB
XNOTE Synaptics TouchPad driver Ver 15.3.36.0
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
41MB
XNOTE Synaptics TouchPad driver Ver 15.3.36.0
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
41MB
USB
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel USB 3.0 driver Ver 1.0.4.225
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
5MB
XNOTE Intel USB 3.0 driver Ver 1.0.4.225
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
5MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1212.1702
Cửa sổ 8.1 64bit
2013-10-16
5MB
XNOTE Airplane Mode điều khiển Ver 1.0.1209.1701
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
8MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 10.00.1205.1101
Cửa sổ 7 64bit
2013-02-18
8MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 1.0.1208.2201
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
1MB
XNOTE LG Trung tâm Kiểm soát Ver 1.0.1210.801
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
19MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.0.1209.2703
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
82MB
XNOTE LG Mạng Chia sẻ Ver 1.0.1209.2601
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
19MB
XNOTE LG thông minh BTN Ver 1.0.1209.1801
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
8MB
Trung tâm LG Cập nhật
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
13MB
XNOTE OSD3 (On Screen Display) Ver 1.0.1209.1801
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
10MB
XNOTE LG Dễ dàng khởi xướng Ver 1.0.1210.601
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
3MB
Trung tâm XNOTE LG Care Ver 1.0.1209.2702
Cửa sổ 8 64bit
2012-10-23
10MB
XNOTE LG thông minh BTN Ver 1.00.1202.1701
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
5MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.19.1203.0501
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
1MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.01.1204.0901
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
168MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1203.0201
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
14MB
XNOTE OSD2 (On Screen Display) Ver 11.00.1204.1801
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
8MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 6.00.1205.1401
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
6MB
XNOTE LG Network Manager Ver 1.00.1204.1301
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
62MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1204.1801
Cửa sổ 7 32bit
2012-06-28
393MB
XNOTE LG Power Manager Suite Ver 5.00.1205.1401
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
6MB
XNOTE LG thông minh BTN Ver 1.00.1202.1701
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
5MB
XNOTE LG thông minh Share Ver 2.01.1204.0901
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
168MB
XNOTE LG thông minh Chỉ số Ver 2.19.1203.0501
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
1MB
XNOTE LG Tốc độ quản lý Ver 1.0.1203.0201
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
14MB
XNOTE LG Network Manager Ver 1.00.1204.1301
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
62MB
Chăm sóc XNOTE LG thông minh Ver 1.0.1204.1801
Cửa sổ 7 64bit
2012-06-27
393MB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] XNOTE (N460 / N560) Hệ thống BIOS Ver R113
2012-10-23
4MB