LG K1 Máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Driver, Phần mềm


LG K1 Máy tính xách tay

Tải về LG K1 nhanh Máy tính xách tay của Windows 2000, Trình điều khiển Windows XP và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek AC97 Sound Driver Ver 5.10.0.6020 _XNOTE (K1)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
18,072K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver_XNOTE (K1)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
2,987K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel GMA900 driver Ver 14.19.50.4497 _XNOTE (K1)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,222K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MSI Wireless BG Driver_XNOTE (K1) _Ver 1.0.4.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
3,094K
Intel Pro / Wireless LAN ABG driver_XNOTE (K1)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
45,561K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Realtek LAN Driver_XNOTE (K1)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
2,363K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems AC97 Modem Driver Ver 2.1.41.0 _ (K1)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
676K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
O2Micro CardBus & FlashMedia khiển Dirver_XNOTE (K1)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
1,874K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển TouchPad Ver 3.0.4.0 XNOTE (K1)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 31 / 2009
5,137K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SCM (Control System Manager) Ver 1.0206.0215.17_XNOTE (K1)
Windows XP
08 / 31 / 2009
2,714K
IP hành Ver 3.0106.0220.01_XNOTE (K1)
Windows XP
08 / 31 / 2009
6,826K
LG thông minh Cập nhật Program_XNOTE (K1)
Windows XP
08 / 31 / 2009
13,033K