LG LM40, LM50 Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers XP, phần mềm


LG LM50 Máy tính xách tay

Tải XNOTE LG LM40, LM50 máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LM40 / LM50) Driver SOUNDMAX Ver 5.12.01.3890
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-02-22
4MB
XNOTE (LM40 / LM50) Driver SOUNDMAX
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
3MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LM40 / LM50) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LM40 / LM50) ATI driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
20MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LM40 / LM50) Intel WLAN driver
cửa sổ 2000
2004-12-29
9MB
XNOTE (LM40 / LM50) Intel WLAN driver
Windows XP
2004-12-29
9MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LM40 / LM50) Onboard 3Com LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
4MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Phạm vi Modem Driver cho LM40 / LM50
Cửa sổ 2000, Windows XP
06 / 30 / 2009
1,313K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LM40 / LM50) Driver TouchPad
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
6MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LM40 / LM50) Chương trình Battery Miser Ver 3.9
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LM40 / LM50) CardBus Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
3MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LM40 / LM50) IP hành Ver 2.20
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-03-31
4MB
XNOTE (LM40 / LM50) OSD (On Screen Display) Ver 2.81
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
1MB