LG LS40a / LS50a Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers XP, phần mềm


LG LS40 Laptop

Tải về LG XNOTE LS40a / LS50a Máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) Driver SOUNDMAX
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
4MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a-Axxx / Jxxx) Intel Extreme điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
7MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Pro / Wireless LAN BG driver Ver 8.1.0.26
Windows XP
2008-03-19
16MB
XNOTE (LS43) Gemtek Wireless G điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-12-13
2MB
XNOTE (LS40a / LS50a / LS43) Intel WLAN driver
cửa sổ 2000
2004-12-29
9MB
XNOTE (LS40a / LS50a / LS43) Intel WLAN driver
Windows XP
2004-12-29
9MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) Onboard 3Com LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) phạm vi Modem Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
1MB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) Driver TouchPad
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
6MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) Chương trình Battery Miser Ver 3.19
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-07-29
2MB
XNOTE (LS40a / LS50a) Chương trình Battery Miser Ver 3.14
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE PCI7420 CardBus Controller Driver Ver 1.0.2.5
Cửa sổ 2000, Windows XP
2007-02-13
4MB
XNOTE (LS40a / LS50a) CardBus Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
4MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LS40a / LS50a) IP hành Ver 2.20
Cửa sổ 2000, Windows XP
2005-06-28
4MB
XNOTE (LS40a / LS50a) OSD (On Screen Display) Ver 4.04
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
10MB
XNOTE (LS40a / LS50a) IP hành Ver 2.1j
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
4MB