LG LS40, LS50 máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm


LG LS40 Laptop

Tải về LG LS40 / LS50 Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers Windows XP, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SoundMax Driver_LG Notebook Ver 5.12.01.3890
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 18 / 2009
4,048K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
GS50 / LS50 ATI Driver (Ver 6.14.10.6483)
Windows XP
08 / 18 / 2009
20,748K
LG Máy tính xách tay (LS40 / LS50-1xxx) Intel Extreme điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 18 / 2009
7,079K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LS50 / GS50 WLAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 18 / 2009
08 / 18 / 2009
9,744K
9,745K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard lái 3Com 3C920 LAN
Cửa sổ 2000, Windows XP
06 / 30 / 2009
5,920K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
GS50 / LS50 Modem Driver
cửa sổ 2000
08 / 18 / 2009
1,313K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
GS50 / LS50 Touch Pad điều khiển
cửa sổ 2000
08 / 18 / 2009
6,595K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser Chương trình Ver 3.19 (LS40 / LS50)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 26 / 2009
2,380K
Pin Miser Chương trình Ver 3.19 (LS40 / LS50)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 18 / 2009
2,380K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
GS50 / LS50 TI Cardbus điều khiển
Windows XP
08 / 18 / 2009
3,472K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
MS nhanh Fix Engineering
08 / 24 / 2009
658K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
OSD (On Screen Display) Ver 4.04 (LS40 / 50, GS40 / 50)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 18 / 2009
10,164K