LG LS45, LS55 Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers XP, phần mềm


LG LS45 Máy tính xách tay

Tải về LG XNOTE LS45 / LS55 Máy tính xách tay của Windows 2000, Trình điều khiển Windows XP và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CMedia Sound Driver Ver 5.12.01.0008.62 (64)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
73,307K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset (LS45 / LS55)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
3,015K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay ATI driver Ver 8.403.0.0
Windows XP
08 / 25 / 2009
83,786K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Pro / Wireless BG driver XNOTE (LS45 / LS55)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
2,068K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard Marvell LAN Driver (LS45 / LS55)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
7,824K
Onboard Marvell LAN Driver (LS45 / LS55)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
7,849K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems Modem Driver XNOTE (LS45 / LS55)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
698K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad Driver (LS45 / LS55)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
5,231K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser 2005 Ver 3.3705.0628.01
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
3,438K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay PCI7420 CardBus Controller Driver Ver 1.0.2.5
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
4,970K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
OSD (On Screen Display) Ver 1.3405.0726.01
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 30 / 2009
1,614K
IP hành 2005 Ver 3.0105.0729.01 XNOTE (LS45 / LS55)
Windows XP
08 / 30 / 2009
6,904K
Chương trình Cập nhật thông minh của LG
Windows XP
08 / 26 / 2009
19,856K