LG LU20 Tablet PC Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm


LG LU20 Tablet PC

Tải về LG LU20 Tablet PC Windows 2000, Trình điều khiển Windows XP và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
SoundMax (LU20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
4,043K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset Driver (LU20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
2,869K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Extreme Driver (LU20)
08 / 25 / 2009
7,095K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển không dây Intel B
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
27,956K
Wireless BG Intel (LU20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
3,590K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Onboard 3Com LAN (LU20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
2,524K
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Agere Systems Modem (LU20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
1,312K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
TouchPad (LU20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
6,600K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Pin Miser (LU20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
2,476K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (LU20) lái xe điều khiển CardBus (LU20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
13,878K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Tablet Button (LU20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
182K
MS nhanh Fix Engineering
08 / 24 / 2009
658K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Dễ dàng Menu (LU20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
1,761K
OSD (On Screen Display) (LU20)
Cửa sổ 2000, Windows XP
08 / 25 / 2009
1,759K
IP Operator (LU20)
cửa sổ 2000
08 / 25 / 2009
4,316K