LG W1 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm


LG W1 Notebook PRO

Tải về LG W1 PRO EXPRESS Notebook DUAL Windows XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5433
Windows XP
2007-06-27
43MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5391
windows Vista
2007-04-25
16MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5374
windows Vista
2007-02-28
14MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5350
windows Vista
2007-02-22
14MB
XNOTE (W1) Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5294
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-11-08
91MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Chipset Driver
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2007-02-22
18MB
XNOTE (W1) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-11-08
1MB
XNOTE (W1) Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-11-08
15MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE ATI Video Driver Ver 8.491.0.0
windows Vista
2008-06-25
98MB
XNOTE ATI driver Ver 8.342.0.0
Windows XP
2007-04-20
81MB
XNOTE (P1 / P2 / S1 / W1) ATI driver Ver 8.311
Cửa sổ 2000, Windows XP
2007-01-18
42MB
XNOTE (W1) ATI Video Driver Ver 8.292.0.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-11-08
39MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.
windows Vista
2007-08-07
46MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 2.6.0.9
Windows XP
2007-08-07
25MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
windows Vista
2007-02-22
3MB
XNOTE (W1) Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-11-08
78MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Onboard Agere Systems LAN
windows Vista
2007-02-22
390KB
XNOTE (W1) Onboard Agere Systems LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-11-08
2MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.72
Windows XP
2007-03-21
785KB
XNOTE Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
2007-02-22
761KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
2007-02-22
11MB
XNOTE (W1) TouchPad driver Ver 8.3.6.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-11-08
5MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Pin Miser Ver 5.0007.0919.01
windows Vista
2008-01-22
3MB
XNOTE Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
2007-04-20
2MB
XNOTE (W1) Pin Miser Ver 4.0106.0929.01
Windows XP
2006-11-08
2MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
2007-10-24
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-09-05
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-02-22
4MB
XNOTE (W1) TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-11-08
6MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG Direct Media Nút điều khiển
windows Vista
2007-02-22
1MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
Windows XP
2009-03-16
12MB
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 1.3508.0228.01
Windows XP
2008-03-11
2MB
XNOTE / XPION LG Magnifier Ver 2.3208.0102.01
windows Vista
2008-03-11
2MB
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0707.0806.01
Windows XP
2007-08-16
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-04-06
13MB
PowerDVD6 Cập nhật vá cho Vista PC Upgrade
windows Vista
2007-03-23
9MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE (W1) OSD (On Screen Display) Ver 1.4806.0914.01
Windows XP
2006-11-08
2MB
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (W1) LG
Windows XP
2006-11-08
12MB
XNOTE (W1) IP hành Ver 3.0106.0718.01
Windows XP
2006-11-08
6MB