LG XNOTE NZ2 / NZ4 máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm


LG XNOTE Logo

Tải về LG XNOTE NZ2, NZ4 Máy tính xách tay của Windows 2000, Windows XP Drivers, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ2 / NZ4) Driver SOUNDMAX
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
3MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ2 / NZ4) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ2 / NZ4) ATI driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
15MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ2 / NZ4) Combo (Modem + WLAN) Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
2MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ2 / NZ4) Onboard Intel LAN driver
Windows XP
2004-12-29
273KB
XNOTE (NZ2 / NZ4) Onboard Intel LAN driver
cửa sổ 2000
2004-12-29
270KB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ2 / NZ4) phạm vi Modem Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
481KB
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ2 / NZ4) Driver TouchPad
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
6MB
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ2 / NZ4) Chương trình Battery Miser Ver 2.0.1
Cửa sổ 2000, Windows XP
2004-12-29
1MB
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (NZ2 / NZ4) CardBus Controller Driver
cửa sổ 2000
2005-01-25
122KB
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
BIOS] XNOTE (NZ2 / NZ4) Hệ thống BIOS Ver F.07
2004-12-29
1MB