LG P210 máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG P210 Máy tính xách tay

Tải về LG P210 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6257)
cửa sổ 7
10 / 14 / 2011
105,592K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6257)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
105,592K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.6.0.0.1179)
cửa sổ 7
10 / 14 / 2011
50,355K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.6.0.1014)
cửa sổ 7
10 / 14 / 2011
10,212K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.2.1008)
cửa sổ 7
10 / 14 / 2011
50,355K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.6.0.0.1179)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
52,247K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.6.0.1014)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
10,212K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.1.2.1008)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
52,247K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2189)
cửa sổ 7
10 / 14 / 2011
50,355K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2189)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
52,247K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.285)
cửa sổ 7
10 / 14 / 2011
69,582K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.285)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
69,582K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ralink Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.01.08.0001)
cửa sổ 7
10 / 14 / 2011
5,212K
Ralink Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.01.08.0001)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
5,212K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.7.23.623.2010)
cửa sổ 7
10 / 14 / 2011
5,495K
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.7.23.623.2010)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
5,495K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.0.20.0)
cửa sổ 7
10 / 14 / 2011
30,372K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.0.20.0)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
30,372K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
28,779K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3308)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
89,817K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.11.1011.2301)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
1,362K
EzManual driver cho LG xách tay. (Ver.3.0310.1124.1)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
129,395K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.3.00.1012.0701)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
4,217K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.00.1012.0601)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
8,236K
LG điện điều khiển quản lý cho LG xách tay. (Ver.1.00.1011.1701)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
5,832K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1012.0802)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
123,481K
Norton AntiVirus driver cho LG xách tay. (Ver.18.0.0.128)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
245,539K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.0)
cửa sổ 7
10 / 13 / 2011
23,271K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3308)
cửa sổ 7
10 / 13 / 2011
89,817K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.11.1011.2301)
cửa sổ 7
10 / 13 / 2011
1,362K
EzManual driver cho LG xách tay. (Ver.3.0310.1124.1)
cửa sổ 7
10 / 13 / 2011
129,395K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.4.00.1101.1401)
cửa sổ 7
10 / 13 / 2011
2,711K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 11.00.1101.1101)
cửa sổ 7
10 / 13 / 2011
7,712K
LG điện điều khiển quản lý cho LG xách tay. (Ver.1.00.1012.0901)
cửa sổ 7
10 / 13 / 2011
5,211K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1101.0601)
cửa sổ 7
10 / 13 / 2011
123,482K
Norton AntiVirus driver cho LG xách tay. (Ver.18.0.0.128)
cửa sổ 7
10 / 13 / 2011
245,539K
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Turbo Boost Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.1.2.0.1002)
cửa sổ 7
10 / 14 / 2011
50,355K
Intel Turbo Boost Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.1.2.0.1002)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 14 / 2011
52,247K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
12 / 23 / 2010
4,894K