LG P420, PD420 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


LG P420 Laptop

Tải về LG P420, PD420 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Sound driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6196)
Windows XP
03 / 23 / 2012
101,916K
Realtek Sound driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6267)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
108,845K
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6267)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
108,845K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Rapid Storage (SATA AHCI Controller) điều khiển cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
Windows XP
03 / 23 / 2012
230K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
Windows XP
03 / 23 / 2012
4,045K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
Windows XP
03 / 23 / 2012
9,961K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1021)
Windows XP
03 / 23 / 2012
83,833K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.2.1164)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
4,045K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
9,961K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1021)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
2,544K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
4,045K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.0.1008)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
9,961K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1021)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
83,833K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 23 / 2012
118,875K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
118,875K
nVidia điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.6.14.12.6696)
Windows XP
03 / 23 / 2012
99,575K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.6.14.10.5323)
Windows XP
03 / 23 / 2012
22,678K
Intel Graphics Driver cho LG xách tay. (Ver 8.15.10.2274)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
66,420K
nVidia điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.6639)
cửa sổ 7
03 / 21 / 2012
119,024K
nVidia điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.6639)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
158,284K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2274)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
83,833K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.2.0518)
Windows XP
03 / 23 / 2012
152,747K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.288)
Windows XP
03 / 23 / 2012
201,534K
Broadcom Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.5.6.0.5700)
Windows XP
03 / 23 / 2012
185,088K
Intel Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1.0489)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
201,534K
Motorola Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.02.288)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
201,534K
lái xe Motorola Bluetooth cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.0.02.288)
cửa sổ 7
03 / 21 / 2012
49,663K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Ralink Wireless LAN N driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.10.0)
Windows XP
03 / 23 / 2012
6,554K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.14.0.1.2)
Windows XP
03 / 23 / 2012
43,532K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.14.0.1.2)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
43,532K
Ralink Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.3.01.15.0)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
30,398K
Ralink Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.15.0)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
30,398K
Intel Wireless LAN driver cho LG xách tay. (Ver.14.0.1.2)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
81,386K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Atheros LAN driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.36)
Windows XP
03 / 23 / 2012
4,741K
Atheros LAN driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.36)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
4,741K
Atheros LAN driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.0.36)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
4,741K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30127)
Windows XP
03 / 23 / 2012
9,649K
Realtek USB 2.0 đọc driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30127)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
9,649K
Realtek Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.30122)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
8,438K
Fingerprinter
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Finger Print lái xe cho LG xách tay. (Ver.9.0.8.21)
Windows XP
10 / 12 / 2011
52,544K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.1.6.0)
Windows XP
03 / 23 / 2012
32,605K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.1.6.0)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
32,605K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.1.6.0)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
32,605K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.2PD)
Cửa sổ 7 32bit
03 / 23 / 2012
18,991K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.4008.0912.01)
Windows XP
03 / 23 / 2012
3,391K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver.7.02.1101.1801)
Windows XP
03 / 23 / 2012
32,605K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3308)
Windows XP
03 / 23 / 2012
89,817K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.4.00.1007.0201)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
2,703K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 6.02.1101.1101)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
17,873K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
123,444K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.11.1011.2301)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
1,362K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3308)
cửa sổ 7
03 / 23 / 2012
89,817K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 11.00.1101.1101)
cửa sổ 7
03 / 21 / 2012
7,388K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
23,261K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3308)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
89,817K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.11.1011.2301)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
1,362K
EzManual driver cho LG xách tay. (Ver.3.0310.1124.1)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
87,181K
lái xe LGMagnifier cho LG xách tay. (Ver.3.00.1012.1001)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
4,219K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.00.1101.1101)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
8,349K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1012.2901)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
123,482K
Norton AntiVirus driver cho LG xách tay. (Ver.18.0.0.128)
Cửa sổ 7 64bit
03 / 21 / 2012
245,539K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho A520 / A515 / P420 / PD420 Model (Ver.U262)
cửa sổ 7
04 / 02 / 2012
4,647K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
[CHỦ HƯỚNG DẪN
03 / 02 / 2011
5,676K