LG P430, P530 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm


LG P430 Máy tính xách tay

Tải về LG P430, P530 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek Audio cho LG xách tay. (Ver 6.0.1.6675)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
126,485K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6343)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
111,324K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.6.0.1.6343)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
111,324K
Realtek Audio driver cho LG xách tay. (Ver.5.10.0.6343)
Windows XP
08 / 12 / 2011
333,615K
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1019)
Cửa sổ 8 32bit
09 / 01 / 2012
5,639K
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho LG xách tay. (Ver 11.5.0.1207)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
1,914K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver 8.1.0.1265)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
62,713K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver 9.3.0.1019)
Cửa sổ 8 64bit
08 / 31 / 2012
2,906K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1021)
cửa sổ 7
11 / 01 / 2011
69,364K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
4,045K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.2.1004)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
9,961K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1021)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
84,700K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
4,045K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.1.2.1004)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
9,961K
Intel Rapid Storage Technology lái xe cho LG xách tay. (Ver.10.6.0.1002)
Windows XP
08 / 12 / 2011
11,333K
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho LG xách tay. (Ver.7.0.0.1144)
Windows XP
08 / 12 / 2011
4,045K
Intel Chipset driver cho LG xách tay. (Ver.9.2.0.1021)
Windows XP
08 / 12 / 2011
84,700K
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver 9.18.13.0546)
Cửa sổ 8 32bit
09 / 01 / 2012
161,336K
nVidia GeForce driver cho LG xách tay. (Ver 9.18.13.0546)
Cửa sổ 8 64bit
08 / 31 / 2012
216,130K
điều khiển Intel Graphics cho LG xách tay. (Ver 9.17.10.2792)
cửa sổ 7
08 / 31 / 2012
150,495K
nVidia GeForce GT lái xe 520M cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
cửa sổ 7
04 / 20 / 2012
144,529K
nVidia GeForce 310M driver cho LG xách tay. (Ver.8.17.12.7591)
Cửa sổ 7 64bit
04 / 20 / 2012
191,267K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2342)
cửa sổ 7
11 / 01 / 2011
69,364K
Intel Graphics driver cho LG xách tay. (Ver.8.15.10.2342)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
84,700K
Intel GMA driver cho LG xách tay. (Ver.6.14.10.5313)
Windows XP
08 / 12 / 2011
22,678K
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Intel Bluetooth cho LG xách tay. (Ver 2.5.21.40054)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
65,951K
Azurewave Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.9.0.711.1)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
66,672K
Azurewave Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
217,778K
Askey Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
217,778K
Azurewave Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
200,425K
Askey Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
200,425K
Intel Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.78.20535)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
200,425K
Askey Bluetooth driver cho LG xách tay. (Ver.3.0.3.303)
Windows XP
08 / 12 / 2011
49,945K
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Chương trình Intel Wireless Display cho LG Máy tính xách tay (Ver 3.5.34.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
255,851K
lái xe Azureware không dây cho LG xách tay. (Ver 5.0.1.0)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
20,347K
điều khiển không dây Intel cho LG xách tay. (Ver 15.5.0.42)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
146,035K
Azureware Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.2.5.0)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
12,361K
Askey Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.18.0)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
200,425K
lái xe Azureware không dây cho LG xách tay. (Ver. 3.2.5.0)
Windows XP
11 / 14 / 2011
12,361K
Azureware Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.2.5.0)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 14 / 2011
12,361K
Askey Wireless driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.18.0)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
217,778K
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
điều khiển Realtek LAN cho LG xách tay. (Ver 8.2.612.2012)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
5,710K
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.7.42.304.2011)
cửa sổ 7
01 / 06 / 2012
5,602K
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.7.42.304.2011)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
5,602K
Realtek LAN driver cho LG xách tay. (Ver.5.780.1228.2010)
Windows XP
08 / 12 / 2011
5,522K
Card Reader
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Realtek PCIE Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver 6.1.8400.39030)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
10,905K
Realtek USB 2.0 Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.10008)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
8,218K
Realtek USB 2.0 Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.10008)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
8,218K
Realtek Card Reader driver cho LG xách tay. (Ver.6.1.7600.10008)
Windows XP
08 / 12 / 2011
12,450K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.16.2.10.5)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
44,111K
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.11.9.0.2)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
187,087K
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.8.0.9.1)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
105,329K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.17.3)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
105,329K
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.8.0.9.2)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
105,333K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.17.3)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
105,333K
Synaptics Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.15.2.17.3)
Windows XP
08 / 12 / 2011
42,628K
Elan Touchpad driver cho LG xách tay. (Ver.8.0.9.3)
Windows XP
08 / 12 / 2011
62,708K
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
Cửa sổ 7 64bit
06 / 30 / 2015
123,444K
điều khiển Control Center của LG cho LG xách tay. (Ver. 1.0.1209.2501)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
06 / 29 / 2015
19,966K
Trên màn hình điều khiển hiển thị cho LG xách tay. (Ver 10.01.1107.1901)
Windows XP
06 / 29 / 2015
2,505K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.1601)
Cửa sổ 8 32bit
11 / 14 / 2012
10,335K
Trên màn hình điều khiển 3 hiển thị cho LG xách tay. (Ver 1.0.1210.2001)
Cửa sổ 8 64bit
10 / 24 / 2012
11,004K
SRS driver cho LG xách tay. (Ver 1.12.5500)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
10 / 04 / 2012
19,968K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit
09 / 01 / 2012
1,471K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 64bit
09 / 01 / 2012
1,648K
LG Dễ dàng khởi xướng điều khiển cho LG xách tay. (Ver 1.0.1208.2201)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
1,786K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 9.1PN)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
28,944K
Cập nhật thông minh Chương trình của LG cho LG Máy tính xách tay (Ver 7.1PN)
cửa sổ 7
11 / 01 / 2011
28,944K
SRS driver cho LG xách tay. (Ver.1.11.2000)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
15,484K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
89,918K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.13.1103.2501)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
1,365K
lái xe của người sử dụng Hướng dẫn cho LG xách tay. (Ver.3.0311.0509.1)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
105,943K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 10.00.1104.2501)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
8,055K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1104.2501)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
80,386K
Norton AntiVirus driver cho LG xách tay. (Ver.18.5.0.125)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
273,939K
Norton Internet Security driver cho LG xách tay. (Ver.18.5.0.125)
Cửa sổ 7 64bit
11 / 01 / 2011
273,939K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 11.00.1106.0901)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 28 / 2011
12,511K
Trên màn hình điều khiển 2 hiển thị cho LG xách tay. (Ver. 11.00.1106.0901)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
11,501K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.2.00.1106.2001)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 28 / 2011
11,742K
LG Power Manager Suite driver cho LG xách tay. (Ver.3.00.1105.1701)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
10,699K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
89,918K
LG thông minh Chỉ số trình điều khiển cho LG xách tay. (Ver.2.13.1103.2501)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
1,365K
lái xe của người sử dụng Hướng dẫn cho LG xách tay. (Ver.3.0311.0509.1)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
105,943K
LG thông minh trang driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1106.0801)
Cửa sổ 7 64bit
10 / 28 / 2011
80,388K
LG Truyền thông FUNtasia driver cho LG xách tay. (Ver.1.0.1102.0801)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
123,444K
Norton AntiVirus driver cho LG xách tay. (Ver.18.5.0.125)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
249,367K
Norton Internet Security driver cho LG xách tay. (Ver.18.5.0.125)
cửa sổ 7
10 / 28 / 2011
249,367K
lái LG kính lúp cho LG xách tay. (Ver.4008.0912.01)
Windows XP
08 / 12 / 2011
3,364K
Cyberlink YouCam driver cho LG xách tay. (Ver.3.1.3728)
Windows XP
08 / 12 / 2011
89,986K
Khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Intel WiMAX Driver / gói phần mềm cho LG xách tay. (Ver 7.5.1007.26)
Cửa sổ 8 32bit, Windows 8 64bit
09 / 01 / 2012
124,589K
Realtek SRS chương trình 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.11.3100)
Cửa sổ dow7 64bit
10 / 28 / 2011
16,854K
Realtek SRS chương trình 3D Wide cho LG xách tay. (Ver.1.11.3100)
cửa sổ dow7
10 / 28 / 2011
16,854K
Realtek SRS chương trình cho LG xách tay. (Ver.4.1.1.0)
Windows XP
08 / 12 / 2011
1,191K
BIOS
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Hệ thống BIOS cho P430 / P530 Model (Ver. F17)
cửa sổ 8
06 / 29 / 2015
3,360K
Hệ thống BIOS cho P430 / P530 Model (Ver. F15)
Windows XP
08 / 12 / 2011
3,359K
Hướng dẫn sử dụng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
CHỦ HƯỚNG DẪN
10 / 12 / 2011
15,407K

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *