LG R2 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista, phần mềm


LG R2 tốc kép Máy tính xách tay

Tải về Trình điều khiển LG XNOTE R2 tốc kép máy tính xách tay của Windows 2000, XP, Vista và phần mềm.


Chọn hệ điều hành tương ứng để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành :
Audio / Sound
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5391
windows Vista
2007-04-25
16MB
XNOTE Realtek Sound / SRS driver Ver 6.0.1.5374
windows Vista
2007-02-28
14MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 6.0.1.5334
windows Vista
2007-02-22
13MB
XNOTE Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5294
Cửa sổ 2000, Windows XP
2007-02-12
91MB
XNOTE (R1) Realtek Sound Driver Ver 5.10.0.5282
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-09-19
88MB
Chipset
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Chipset Driver
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Windows XP, Windows Vista
2007-02-22
18MB
XNOTE (R1) Intel Chipset Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-09-19
1MB
XNOTE Intel Matrix Storage Manager (SATA AHCI Controller) điều khiển
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-09-19
15MB
Video / VGA / Display
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE intel GMA driver Ver 7.14.10.1437
windows Vista
2008-08-20
16MB
XNOTE Intel GMA driver Ver 6.14.10.4833
Windows XP
2008-08-20
16MB
XNOTE intel GMA driver Ver 7.14.10.1255
windows Vista
2007-06-12
15MB
XNOTE (R1) Intel 945GM driver Ver 14.19.50.1.4516
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-09-19
5MB
XNOTE nVidia GeForce Go 7300 / 7600 driver Ver 6.14.11.5686
Windows XP
2009-02-25
66MB
XNOTE nVidia GeForce Go 7300 / 7400 / 7600 driver Ver 7.15.10.9755
windows Vista
2007-02-22
34MB
XNOTE (R1) nVidia GeForce Go 7400 driver Ver 8.6.0.7
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-09-19
22MB
Bluetooth
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 3.2.
windows Vista
2007-08-07
46MB
Trình điều khiển IVT BlueSoleil Bluetooth Ver 2.6.0.9
Windows XP
2007-08-07
25MB
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
windows Vista
2007-02-22
3MB
XNOTE Intel Pro / Wireless ABG điều khiển
Windows XP
2006-09-19
130MB
LAN / Mạng
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
Trình điều khiển XNOTE Onboard Marvell LAN
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE (R1) Onboard Marvell LAN driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-09-19
8MB
modem
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
LG xách tay Agere Systems Modem Driver Ver 2.1.74.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
692K
TouchPad / Chuột
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE (R1) TouchPad driver Ver 8.2.24.0
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-09-19
5MB
LG xách tay TouchPad driver Ver 9.1.11.0
windows Vista
08 / 30 / 2009
11,373K
Pin
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE Pin Miser Ver 4.0107.0223.01
Windows XP
2007-04-20
2MB
XNOTE (R1) Pin Miser Ver 4.0106.0710
Windows XP
2006-09-19
2MB
LG xách tay Pin Miser Ver 5.0007.0425.02
windows Vista
08 / 30 / 2009
3,216K
PCMCIA
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE TI CardBus Controller Driver Ver 2.0.0.8
Windows XP
2007-10-24
5MB
XNOTE TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
windows Vista
2007-09-05
5MB
XNOTE (R1) TI CardBus & FlashMedia Controller Driver
Cửa sổ 2000, Windows XP
2006-09-19
6MB
Loại khác
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG DMB Driver Package Ver 1.5506.0807.01
Windows XP
2007-02-28
12MB
Ứng dụng / tiện ích
Tiêu đề tin Phát hành ngày Kích thước tập tin
XNOTE LG Status Chỉ Ver 1.0707.0806.01
Windows XP
2007-08-16
1MB
XNOTE LG Chương trình Cập nhật thông minh
windows Vista
2007-04-06
13MB
XNOTE OSD (On Screen Display) Ver 2.0307.0215.01
windows Vista
2007-02-22
1MB
XNOTE Chương trình Cập nhật thông minh (R1 / R2) LG
Windows XP
2006-09-19
13MB
XNOTE (R1) IP hành Ver 3.0106.0718.01
Windows XP
2006-09-19
6MB
XNOTE (R1) LG Status Chỉ Ver 1.0006.0719
Windows XP
2006-09-19
1MB
XNOTE (R1) OSD (On Screen Display) Ver 1.4606.0713.02
Windows XP
2006-09-19
2MB